Leren met ouders

Geef ouders de mogelijkheid hun kind één-op-één te ondersteunen bij één of meer instrumentele vakken op school. Dat is het idee achter ‘Leren met Ouders’. Ouders geven hun kind geen les, maar de leraar  coacht en faciliteert hen, stelt de leerdoelen en maakt het leerprogramma.

Leren met Ouders is de mogelijkheid die u als school op vrijwillige basis kan bieden aan ouders die hun kind intensiever willen helpen bij het leren. Dit kan tijdens lesuren of na school al naar gelang de ontwikkelingsbehoefte en mogelijkheden.

Ouders kunnen er bovendien voor kiezen dit structureel of gedurende een korte periode te doen, voor een enkel vak of alle zeven instrumentele vakken: rekenen, begrijpend lezen, studievaardigheden (inclusief mediawijsheid), spelling, taal, technisch lezen en schrijven.

Resultaten

Wat levert Leren met Ouders op?
-optimaal stimuleren van de ontwikkeling van leerlingen;
– welbevinden van leerlingen verhogen;
– alle kinderen gaan er op vooruit;
– minder werkdruk, meer persoonlijke aandacht;
– een sterkere betrokkenheid van ouders bij de school en het leren van hun kind.

Alle kinderen gaan er op vooruit

Ieder kind blijkt hier baat bij te hebben. Zowel kinderen uit de basisgroep alsook de kinderen die wat minder of juist méér uitdaging nodig hebben. Ook kan het bijdragen aan het oplossen van de ongewenste situatie van thuiszitters. Verder is uit de praktijk gebleken dat bij een aantal kinderen die werden begeleid door hun ouders, de stap richting het speciaal (basis) onderwijs niet meer nodig was.

Kijkende naar deelnemende kinderen, lijkt het een dwarsdoorsnede te zijn van de samenleving en school. Alle kinderen gaan er op vooruit, zowel op gebied van leerrendement als welbevinden.

Minder werkdruk, meer persoonlijke aandacht

Ook komt het voor dat in een groep één leerling zoveel aandacht vraagt dat het de groep remt. Als die leerling wordt begeleid door een van zijn ouders, wordt de leerkracht ontlast en houdt hij meer tijd over om de leerlingen persoonlijke aandacht te geven.

Leerkrachten zullen merken dat het onderwijs voor álle leerlingen hierdoor vooruit gaat. Niet alleen neemt het leerrendement toe (vaak met tientallen procenten), ook neemt het welbevinden van de kinderen sterk toe. Binnen de school ontstaat een sfeer van gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

Positieve effecten

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat ouderbetrokkenheid positieve effecten heeft op zowel de houding van leerlingen als op hun leerprestatie. Ouders gaven aan het liefst specifieke vragen en verzoeken van leraren te krijgen om hun kind te helpen.

Bron: cps.nl (op de website meer informatie over ‘Leren met ouders’)

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER