Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

logo Euregionaal Congresburo

Online congres In verbinding blijven met ouders – inschrijven kan nog tot 10 juli

Hoe kun je ervoor zorgen in verbinding met ouders te blijven zonder het gezamenlijk belang binnen hulpverlening, opvang en onderwijs uit het oog te verliezen? Werken vanuit een zogenaamde ouderbegeleidende positie biedt handvatten om steeds de verbinding te (her)vinden wanneer je weerstand ervaart of je machteloos voelt. Tijdens dit online congres zal het concept van de ouderbegeleidende positie vanuit verschillende invalshoeken worden besproken.  Lees verder>

11 september – Cursus Multiproblem gezinnen

Deze cursus is met name geschikt voor hulpverleners die meer handelingsbekwaam willen worden in het werken met multiproblemgezinnen en waarbij veel verschillende onderwerpen in de basis worden besproken en geoefend. Hoe kun je bij deze gezinnen ‘binnenkomen’? Hoe kun je een samenwerkingsrelatie met hen opbouwen? Hoe kun je bij hen aansluiten, zodat ze zich gehoord en begrepen voelen, en hen tegelijkertijd uitdagen te onderzoeken wat zij zouden willen veranderen in hun leven? Lees verder>

15 september – Start Training1gezin1plan

Een zesdaagse training bij open inschrijving, gebaseerd op de ouderschapstheorie van Alice van de Pas. Met veel aandacht voor concrete gesprekstools waarmee ouders goede-ouder-ervaringen opdoen, waardoor het netwerk een structurele plek kan krijgen in de begeleiding en waarbij alle interventies gericht zijn op het initiëren en begeleiden van een veranderingsproces dat door ouders zelf gewenst wordt. De training is voorzien van een digitale leeromgeving. Het is mogelijk om gratis 10 dagen een DEMO van deze training in te zien. Lees verder>

16 september – Kind in de knel 5

Echtscheiding en kinderen is en blijft een lastig onderwerp. Ouders hebben vaak geen idee hoe ingewikkeld ouderschap na de scheiding kan zijn. Ondanks hun goede bedoelingen kunnen gevoelens van pijn, boosheid en afgunst zodanig zijn dat er moeilijk overheen gestapt kan worden. Lees verder>

22 september – Online congres Multiprobleemgezinnen

Het congres over het werken met multiprobleemgezinnen staat dit keer in het teken van de werkrelatie en communicatie. Hoe sluit je aan bij mensen waarbij de cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling zich in verschillende (uiteenlopende) tempo’s voltrekt. Hoe communiceer je schriftelijk en mondeling met laag taalvaardige leden van multiprobleemgezinnen en hoe houd je rekening met religieuze en culturele eigenschappen van migrantengezinnen. Lees verder> 

23 september – Online congres Ouder-kindinteracties – korting voor nieuwsbriefabonnees

De interactie tussen ouder en kind is voor zowel het welzijn van de ouder, als voor de ontwikkeling van het kind ongelooflijk belangrijk. In de hulpverlening en begeleiding komen we echter vaak situaties tegen waarin de ouder-kind interactie verstoord is. Op dit congres zullen experts uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de manieren waarop je als professional van betekenis kunt zijn wanneer het niet goed loopt tussen ouders en hun kinderen. Lees verder>

29 september – Studiedag Rouwprocessen bij ouders en brussen van een kind met een beperking

Op deze studiedag staat docente Gerd Claes stil bij de betekenis en de impact van handicap in een gezin. Hoe ga je als begeleider om met de rouwprocessen van ouders, brussen of grootouders? Hoe ziet ouderschap eruit als je een kind hebt met een handicap? Is daar een model voor of worden dit eigenzinnige of eigenwijze ouders? Door stil te staan bij al deze vragen kun je als professional groeien naar een betere dialoog met ouders. Lees verder>

30 september – Congres Een pleister tegen tranen

Een ernstige ziekte bij een ouder heeft impact op het hele gezin: niet alleen op de ouders maar ook op de kinderen. Professionals ervaren vaak handelingsverlegenheid wanneer er kinderen betrokken zijn. Hoe kun je hen betrekken bij wat er gebeurt op een manier waar kinderen bij gebaat zijn? Op dit congres gaan we in op vragen die spelen rondom gezinnen waar sprake is van een ernstig of chronisch zieke ouder en wordt inzicht gegeven in de processen die spelen. Ook krijgen deelnemers concrete handreikingen. Lees verder>

1 oktober – Start Bijscholing Ouderbegeleiding (B)

In deze zesdaagse bijscholing reflecteren we over ouderschap en over het beïnvloedingsproces tussen ouders, kinderen en derden. We geven een kader om na te denken over de unieke positie van de ouderbegeleider en presenteren methodische handvatten voor ouderbegeleiding. Centraal staat het aangaan van een werkrelatie met ouders, waardoor de samenwerking met anderen en de verbinding met het kind hersteld kan worden. Lees verder>

8 oktober – Basistraining: Oudercompetenties versterken dmv methodiek ‘Opvoedkwaliteiten’

Opvoedkwaliteiten is een praktisch hulpmiddel voor professionals om met ouders in gesprek te gaan over de oudercompetenties. Het geeft inzicht, stelt leerdoelen en helpt de huidige opvoedkwaliteiten te bekrachtigen. De training is praktisch en onderbouwd vanuit oplossingsgericht werken en positieve psychologie. Na de training kunt u direct aan de slag. Lees verder>

8 oktober – Training Familie in beeld

Hulpverlening aan een kind is tevens hulpverlening aan ouders. Als paramedisch therapeut en zorgverlener kom je ‘lastig’ gedrag tegen bij kinderen en ouders in je praktijk. Na deze tweedaagse training heb je meer inzicht en mogelijkheden in jouw rol als therapeut, wat jij kan doen om in je kracht te blijven bij complexe gezinssituaties. Je hebt inzicht in jouw eigen systeem van herkomst en de rol, die van daaruit wordt meegenomen in het werk als therapeut. Je leert hoe je patronen met kind en ouders kunt herkennen. Lees verder>

19 oktober – Als hulpverlener communiceren met lager geschoolde ouders (B)

Sommige van de cliënten komen uit gezinnen waarvan de ouders lager geschoold zijn, waardoor niet alleen gesprek en overleg moeilijk zijn, maar ook andere problemen zoals geldzorgen, mobiliteitsproblemen en andere pedagogische visies de therapietrouw kunnen doorkruisen. Tijdens deze workshop krijgt u een krachtig theoretisch kader aangereikt waarin de unieke maar tegelijkertijd universele relatie tussen ouders en kind uitgelegd wordt. Lees verder>

5 november – Jaarlijks EMB-congres

Dit landelijke evenement van het Platform EMG, brengt professionals, ouders en verwanten die betrokken zijn bij mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) bij elkaar. Het is dé dag om actief kennis met elkaar te delen. Dit jaar extra aandacht voor de rol van broers en zussen.  Alle betrokkenen samen aan zet, voor steeds een frisse blik. Een blik die het leven van mensen met EMB èn alle mensen om hen heen, kan verrijken. Lees verder >

17 november – Symposium Pleegzorg en Gezinshuis

Dit symposium brengt een enorme hoeveelheid kennis, sprekers en ontwikkelingen uit praktijk en wetenschap bij elkaar. Uiteraard zijn er speciale programma’s voor pleegouders en voor gezinshuisouders. Nieuw dit jaar: sessies bestemd voor beleidsmakers van gemeenten en andere overheden. Voor meer informatie, klik hier

23 november – Wat werkt bij hoog conflict tussen ouders na scheiding

In deze tweedaagse workshop in Utrecht krijgen deelnemers een concrete methode aangereikt om ouders en kinderen te steunen om stap voor stap op een constructiever manier met elkaar om te gaan en het heft terug in eigen handen te nemen. Er komen enkele kaders aan de orde die hulpverleners helpen om radicaal anders te kijken en te handelen waardoor de strijd minstens niet versterkt, maar wel afgebakend wordt. Lees verder>

26 november – Online congres ACEs: nadelige jeugdervaringen 3e editie

Welk recent onderzoek is er op het gebied van ACES relevant? Wat is van belang rondom preventie, signalering en het bieden van adequate hulp? Welke invloed hebben traumatische jeugdervaringen op het brein?  Welke mogelijke effecten hebben ACES op ouderschap en opvoederschap? Wat dien je als hulpverlener of professional in het onderwijs te weten van de langetermijngevolgen van mishandeling en verwaarlozing? Hoe gespreksvoering gestalte te geven met pleegouders en samengestelde gezinnen? Lees verder>

10 december – Online congres Werken met jongens en mannen

Hoe ga je om met schaamte en taboes bij jongens en mannen? Bijvoorbeeld waar het gaat om seksualiteit? Hoe bespreek je hun (aanstaand) vaderschap met hen? Hoe maak je impulsiviteit en defensiviteit bespreekbaar? En moet je altijd maar willen praten? Of af en toe ook samen dingen dóen? Waar houd je rekening mee in de hulpverlening aan mannen en jongens met een migratie-achtergrond? Lees verder>

17 december – Online congres: Levend verlies – Blijvend verdriet

Het is bekend dat aanstaande (jonge) ouders hoopvolle en liefdevolle verwachtingen koesteren bij hun toekomstige kindje. Maar wanneer dan blijkt dat hun kind een ernstige lichamelijke, verstandelijke en/of psychiatrische ziekte of beperking heeft, moeten die verwachtingen worden bijgesteld. Het leven van deze ouders, maar ook van broertjes en zusjes, verandert daardoor in iets dat ze zich niet voor hadden kunnen stellen toen ze kozen voor een kind. Hoe je als hulpverlener deze ouders en andere gezinsleden in zulke situaties ondersteunt, daarover gaat dit congres over levend verlies en blijvend verdriet bij ouders en brusjes van zorgintensieve kinderen. Lees verder>

27 januari – Gespreksvoering met ouders: samen optrekken in het belang van het kind

Als je werkt met kinderen of jongeren heb je ook met hun ouders te maken. Dit is niet altijd makkelijk. Je komt soms ouders tegen die dingen doen of zeggen die afwijken van de algemene opvattingen over hoe je als ouder ‘hoort’ te handelen in het belang van je kind. Dat kan emoties of gedachten oproepen die het lastig maken de ouder in zijn ouderrol te respecteren en positief te benaderen. Je leert om een effectieve (samenwerkings)relatie met deze ouders op te bouwen. Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.