Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

13 januari – Jaarlijks Congres – Psychotrauma bij kinderen en jong volwassenen – editie 2022

In deze zesde editie van het congres benaderen experts uit wetenschap en praktijk het onderwerp weer vanuit verschillende interessante en praktijkgerichte perspectieven. De centrale vraag daarbij is, hoe je als professional deze ouders en andere gezinsleden ondersteunt bij verlies- en verdrietervaringen in relatie tot hun zorgintensieve kind, broer of zus. Lees verder>

PraxisP logo

19 januari – Middle Childhood Attachment-based Family Therapy. (B)

Deze lezing gaat over Middle Childhood Attachment-based Family Therapy (MCAT), een kortdurende interventie die we recent ontwikkelden voor kinderen tussen 8 en 12 jaar en hun ouders. MCAT heeft als doel om binnen een gezin op een systematische manier de ontwikkeling van veilige gehechtheidsrelaties te herstellen of te stimuleren. We lichten kort de klinische en theoretische achtergrond van deze interventie toe en loodsen je vervolgens doorheen de verschillende fasen waaruit de therapie is opgebouwd. Lees verder>

20 januari – Spannende dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen

Problemen in een nieuw samengesteld gezin ervaart men vaak als een onontwarbaar kluwen van relaties en emoties. Op basis van de traditionele visie, gebaseerd op het kerngezin, schrijft men de spanningen toe aan individuele personen. Wederzijdse beschuldigingen zijn het gevolg. Echter, in een nieuw samengesteld gezin zijn de relaties (intern en met derden) vele malen ingewikkelder dan in een kerngezin. Conflicten gaan over de worsteling met posities in het gezin, met de onduidelijkheid van het gezinsstatuut in de samenleving. We plaatsen deze worstelingen tijdens deze workshop in een breder kader en reiken taal en hiermee ruimte aan voor de eigenheid van deze gezinsvorm. Lees verder>

3 februari – Verbindend gezag bij gedragsproblemen

In deze online-workshop laat Ilse van den Heuvel zien hoe Nieuwe autoriteit van Haim Omer er in de praktijk uit kan zien. Aan de hand van praktische oefeningen komen verschillende interventies van Verbindend gezag en Geweldloos verzet aan bod: zoals relatiegebaren, vastberaden aanwezigheid, uitgestelde reactie, escalatie-ladders en sit-ins. Deelname is inclusief het boek Nieuwe autoriteit voor ouders van Haim Omer. Lees verder>

4 februari – Het Opvoedkwaliteitenspel! Een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken.

Met het Opvoedkwaliteitenspel kom je op een positieve manier met ouders in gesprek over hun ervaringen in het ouderschap. Hierdoor komt er sneller diepgang en focus in de begeleiding, zodat ouders vanuit vertrouwen zelf de regie weer kunnen nemen.
Tijdens de training onderzoeken we met elkaar hoe je het zelfvertrouwen van ouders kan bevorderen, hoe je vragen boven tafel kan krijgen en hoe je iemand in beweging zet om zelf (weer) de regie te nemen. Lees verder>

11 februari – Verbindend werken met diverse gezinnen (B)

Het bestaande aanbod van opvoedingsondersteuning is niet altijd afgestemd op de grote diversiteit van gezinnen, dat kwam uit onderzoek over gezinsondersteuning aan moslimgezinnen. Gevraagd werd aan de ouders waar ze behoefte aan hebben. Verder werd er gepraat met organisaties die met en voor gezinnen werken. Bij aanvang lag de nadruk op de vragen van moslimgezinnen, maar gaandeweg is de focus verbreed.
Op basis van dit onderzoek ontwikkelde het Kenniscentrum Gezinswetenschappen een vijfdaags gender-, cultuur- en levensbeschouwingssensitief vormingspakket: ‘Verbindend werken met diverse gezinnen’. Daarmee kunnen opvoedingsondersteuners en andere hulpverleners, zowel professionals als vrijwilligers, hun competenties om diverse gezinnen passend te begeleiden, versterken.
Lees verder>

17 februari – Praten met kinderen in scheidingssituaties

Waar ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. De gehele gezinssituatie verandert en afhankelijk van de heftigheid van de scheiding, zijn er gevolgen voor de ontwikkeling van het kind op korte en langere termijn. Professionals ervaren terughoudendheid om met kinderen te praten over de scheiding, omdat de zorg bestaat dat het kind hierdoor nog meer belast wordt. Uit diverse studies blijkt echter dat veel kinderen met terugwerkende kracht het gevoel hebben onvoldoende gehoord te zijn in een voor hen turbulente periode. Maar hoe ga je het gesprek met het kind aan? Hoe ga je om met de informatie die kinderen geven? Hoe zorg je ervoor dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen en hoe kun je hen hierin begeleiden?  Lees verder>

2 maart – Cursus Opgroeien in twee families

Wanneer een kind in een pleeggezin wordt geplaatst, verandert zowel de rol van de ouders als van de pleegouders. Ouders verliezen het exclusieve ouderschap én opvoederschap en moeten dat delen met de pleegouders.
Als deze veranderende rol niet goed wordt voorbereid en begeleid, bestaat er een reëel gevaar dat de samenwerking tussen ouders en pleegouders niet goed tot stand komt of gaandeweg ontaardt in conflicten.
In deze cursus krijgen cursisten uitleg over de achtergrond en de werkwijze van (pleeg)ouderbegeleiding bij roldifferentiatie, welke visie ten grondslag ligt aan het pleegzorgmodel ”Opgroeien in twee families”.
Lees verder>

7 maart – Behavioral Parent Training Groningen (BPTG) (training)

Een van de manieren om gedragsproblemen bij kinderen te verminderen is door ouders een aantal gedragstherapeutische vaardigheden te leren, waarmee ze lastig gedrag van hun kind kunnen verminderen en gewenst gedrag kunnen uitbreiden. Accare heeft een oudertraining ontwikkeld, de BPTG. BPTG kan individueel en in een groep gegeven worden en is geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

In deze 2-daagse online training wordt de Individuele versie van BPTG behandeld. Tijdens de training staat het oefenen met dit protocol centraal, de theorie komt slechts kort aan bod. Gedegen kennis over ADHD en ASS wordt als bekend verondersteld.
Lees verder>

8 maart – KOPP-kinderen
Handelen in het belang van ouder en kind

In Nederland zijn er 577.000 kinderen met ouders met een psychische stoornis of verslavingsproblematiek. Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) of Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV) hebben een verhoogde kans om zelf ook een psychische stoornis of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Hoe kunt u als behandelaar van deze ouder ook het kind en het gezin ondersteunen en handvatten bieden? Hoe gaat u het gesprek aan met uw patiënt over het kind? En wat kunt u als zorgprofessional betekenen voor deze kinderen?
Lees verder>

17 maart – Cognitieve gedragstherapie: spelend en systemisch werken

Dan is deze vervolgcursus cognitieve gedragstherapie iets voor jou.
In deze zesdaagse vervolgcursus cognitieve gedragstherapie wordt ingegaan op hoe je middels spel en systeeminzichten cognitieve gedragstherapie kan toepassen bij gezinnen. Minder praten, meer doen. De technieken zijn geschikt voor diverse problematieken/stoornissen die voorkomen bij kinderen en jeugdigen. Hierbij worden ook de ouders betrokken in de gedragstherapeutische analyses, diagnostiek en behandeling. Het hele gedragstherapeutische proces komt aan bod. Lees verder>

18 maart – Webinar begeleiden van ouders in opvoeding

Iedereen die met ouders werkt, intensief of zijdelings herkent de vraag: Hoe geef ik ouders advies over de aanpak van hun kind waar ze echt wat mee gaan doen? Advies dat aansluit bij hun vraag en mogelijkheden én bij hun kind? Dit webinar geeft je hiervoor hele praktische handvatten. Zo’n advies geven lukt door niet het kind maar de ouder centraal te stellen. Ook al zie jij als professional, vanuit jouw afstand helder wat het kind nodig heeft: de uitdaging is om dat los te laten. In dit webinar wordt oudergericht samenwerken heel concreet gemaakt. Lees verder>

22 maart 2022 – Training Kinderen en rouw

In deze training wordt gefocust op de meerderheid van de kinderen die (nog) geen specialistische hulp nodig hebben, met andere woorden kinderen die zogenaamde ‘normale rouwreacties’ vertonen en die o.a. met steun uit de omgeving leren omgaan met het verlies. Maar wat zijn eigenlijk normale rouwreacties? En hoe weet je of het wel goed met ze gaat? Juist omdat het zo belangrijk is om aan kinderen zelf te vragen hoe het met ze gaat, moet je met ze in gesprek gaan. Maar hoe doe je dat? En hoe praat je met ouders? En wanneer moet je ingrijpen en doorverwijzen?
Professionals in de jeugdzorg, het onderwijs en de gezondheidszorg krijgen tijdens deze training voldoende handreikingen voor het herkennen van normale rouwreacties en het in gesprek gaan met kinderen en hun ouders/verzorgers.
Lees verder>

1 april – Het Opvoedkwaliteitenspel! Een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken.

Met het Opvoedkwaliteitenspel kom je op een positieve manier met ouders in gesprek over hun ervaringen in het ouderschap. Hierdoor komt er sneller diepgang en focus in de begeleiding, zodat ouders vanuit vertrouwen zelf de regie weer kunnen nemen.
Tijdens de training onderzoeken we met elkaar hoe je het zelfvertrouwen van ouders kan bevorderen, hoe je vragen boven tafel kan krijgen en hoe je iemand in beweging zet om zelf (weer) de regie te nemen. Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.