Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

30 april – Wat met het ouderschap als er sprake is van contactbreuk tussen ouder en kind? (B)

Ouderschapsregelingen na scheiding hebben tot doel om duidelijkheid en rust te bieden, om beide ouders in hun rechten en plichten te ondersteunen en het kind de kans te geven met beide ouders omgang te hebben. In de praktijk zien we helaas dat dit niet altijd haalbaar is. Jarenlange conflicten tussen ouders na de scheiding hebben een grote impact op de kinderen. En soms leiden deze tot een (fysieke) breuk tussen ouder en kind. We spreken dan van ouderverstoting of contactweigering. In deze webinar buigen we ons over deze complexe situaties waarin relaties onder extreme druk staan. Hoe kan je een ouder blijven stimuleren zich als ouder op te stellen, zelfs als er geen contact meer is? Lees verder>

11 mei Workshop Spannende dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen (B)

Problemen in een nieuw samengesteld gezin ervaart men vaak als een onontwarbaar kluwen van relaties en emoties. Op basis van de traditionele visie, gebaseerd op het kerngezin, schrijft men de spanningen toe aan individuele personen. Wederzijdse beschuldigingen zijn het gevolg. Echter, in een nieuw samengesteld gezin zijn de relaties (intern en met derden) vele malen ingewikkelder dan in een kerngezin. Lees verder>

21 mei Training Opvoedkwaliteitenspel

Dit is een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken. Na de training ‘Het Opvoedkwaliteitenspel’ kom je op een positieve manier met ouders in gesprek over hun ervaringen in het ouderschap. Hierdoor komt er sneller diepgang en focus in de begeleiding, zodat ouders vanuit vertrouwen de regie weer kunnen nemen. Lees verder>

27 mei Webinar Verbindend gezag bij gedragsproblemen

Verbindend gezag, Geweldloos verzet en Waakzame zorg zijn onderdeel van Nieuwe autoriteit dat Haim Omer heeft ontwikkeld om negatieve interactiepatronen en machteloosheid te doorbreken. In deze online-workshop laat Ilse van den Heuvel zien hoe Nieuwe autoriteit er in de praktijk uit kan zien. Aan de hand van praktische oefeningen komen verschillende interventies van Verbindend gezag en Geweldloos verzet aan bod: zoals relatiegebaren, vastberaden aanwezigheid, uitgestelde reactie, escalatie-ladders en sit-ins. Lees verder>

31 mei – 4 juni Themaweek Multiplus  – Meervoudig geïnspireerd (B)

De traditionele Multiplus-studiedag in Mechelen wordt deze keer vervangen door een digitaal alternatief, dat zich zal uitstrekken over een hele week! Van maandag 31 mei tot en met vrijdag 4 juni bieden we u elke voormiddag 2 parallelworkshops aan, waarmee we u _en daar zetten we onze traditie wél voort_ willen inspireren in de ondersteuning voor personen met EMB! We richten ons tot alle professionelen betrokken bij de ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen, ook ouders en familieleden zijn uiteraard welkom. Lees verder>

3 juni – Driedaagse cursus Gezinsdiagnostiek

Het gezin vormt de primaire leefwereld voor kinderen en jongeren. Om problemen van kinderen en jongeren goed te begrijpen is het in het algemeen dan ook nodig meer zicht te krijgen op het gezinssysteem waarbinnen de problemen zich voordoen. Tijdens een gezinsonderzoek wordt samen met de betrokken gezinsleden onderzocht op welke manier de problematiek van het kind wordt beïnvloed door de gezinscontext en vice versa. Lees verder>

10 juni – Cursus Hechtingsproblematiek

De omgang met kinderen en jongeren met hechtingsproblematiek of -stoornissen vraagt erg veel van opvoeders, hulpverleners en leerkrachten. Deze jongeren hebben in hun vroegste ontwikkeling geleerd dat relaties alles behalve sensitief, responsief en betrouwbaar zijn. Vanuit dit aangelegd fundament bekijken ze (nieuwe) relaties met extreme argwaan. Veel van deze jongeren laten ontremd gedrag zien, vaak in combinatie met zware gedragsoverschrijdingen. Anderen laten onvoorstelbaar geremd gedrag zien. Deze patronen spelen zich binnen familiesystemen soms generaties lang af. Lees verder>

16 juni – Start Opleiding OBIC ouderbegeleiding basis

OBIC ouderbegeleiding is ontwikkeld om de ouders bij de hand te nemen en stap voor stap inzicht te geven in zichzelf en wat een goede koers is voor het hele gezin. Gezinsdynamiek, opvoedvaardigheden, bewuste- en onbewuste patronen, valkuilen, schema’s, eigen ontwikkeling en nog veel meer. Het zijn allemaal elementen die terugkomen in deze opleiding. Lees verder>

17 juni – Online Congres Goed genoeg ouder- en opvoederschap

Hulpverleners en leerkrachten hebben in de praktijk echter regelmatig te maken met dilemma’s waarbij de vraag speelt of er binnen bepaalde gezinnen sprake is van een opvoedsituatie die goed genoeg is? En wat te doen als de ontwikkeling van een kind bedreigd wordt en de opvoeding tekort schiet? Hoe zorg je dat je in de ondersteuning en begeleiding voldoende onderscheid maakt tussen iemands ouderschap en diens opvoederschap? Lees verder>

24 juni – Online congres – Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jongvolwassenen – 3e editie

Op het online congres overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jeugdigen zal dit onderwerp vanuit verschillende praktijkgerichte perspectieven worden benaderd.
Kinderen en jeugdigen komen steeds meer onder druk te staan als gevolg van de hogere eisen van onze maatschappij. Maar ook pesterijen, echtscheiding, verlieservaringen en financiële problemen kunnen risicovolle omstandigheden zijn voor het ontwikkelen van overvraging en stress bij kinderen en pubers. Wanneer stressmomenten echter té lang duren, of zich té snel opvolgen, kan er burn-out optreden. Als ouder is het vaak moeilijk om de signalen van een burn-out te herkennen. Vaak begint het met vage klachten als lusteloosheid, slecht slapen en niet of nauwelijks eten. Meestal komen daar ook fysieke ongemakken bij als buikpijn of hoofdpijn. Deze ‘early life stress’ kan op latere leeftijd weer zorgen voor serieuze problemen. Lees verder>

1 juli – Opleiding tot ambassadeur OpvoedParty

Deze opleiding is een inspirerende manier om stil te staan bij een duurzaam inzetbaar aanbod voor ouders. Met deze interactieve intensieve opleiding van 2 dagdelen leer je wat opvoedingsondersteuning zonder betuttelen is. EigenWIJSheid van ouders staat centraal. Moeiteloos kun je de meest lastige opvoedingsvragen verhelderen. We oefenen veel met elkaar en je krijgt voldoende handvatten om daags na de eerste bijeenkomst al aan de bak te kunnen in de praktijk. Lees verder>

 

2 juli – Start Zomercursus Geweld, mishandeling, misbruik of verwaarlozing in gezinnen

In deze cursus focussen we op de veranderingsmogelijkheden van dergelijke verontrustende situaties, samen met gezinsleden en met oog voor de vele betrokkenen. We diepen de verschillende facetten van het hulpverleningsproces theoretisch en methodisch uit. Het stoppen van geweldspiralen (o.a. Haïm Omer: geweldloos verzet), installeren van veiligheid (o.a. beveiligingsdialogen) en verschillende ‘verklaringen’ en ethische discours worden onder de loep genomen. We onderzoeken de (on)mogelijkheid van spreken en afstemming met de verschillende betrokkenen en instanties en zoeken in de veelheid van relationele dilemma’s naar leefbare verhalen. Lees verder>

16 september – Masterclass KOPP-kinderen

In Nederland zijn er 577.000 kinderen met ouders met een psychische stoornis of verslavingsproblematiek. Deze kinderen hebben een verhoogde kans om zelf ook een psychische stoornis of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. In deze ochtendmasterclass bieden verschillende sprekers praktische tips en handvatten die u kunt inzetten om KOPP-kinderen te ondersteunen. Lees verder >

20 september – Cursus Complexe gezinsproblematiek

Werken met complexe gezinsproblematiek is niet eenvoudig. De mate waarin gezinnen behoefte hebben aan ondersteuning varieert. Hun behoeften zijn namelijk afhankelijk van hun verstandelijk functioneren, hun sociaal aanpassingsvermogen, de leefomgeving en bijkomende problematiek zoals schulden, verslaving of psychiatrische problematiek. Wanneer het professionals niet lukt om een vertrouwensvolle werkrelatie op te bouwen, dan blijft ontwikkeling uit en zijn confrontaties vaak onvermijdelijk. Het begeleiden van complexe gezinnen vraagt dan ook een grote mate van (zelf)kennis en specifieke vaardigheden. Maar HOE doe je dat? Lees verder>

11 oktober – Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling

In deze 7-daagse opleiding leer je om gezins-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen te benaderen vanuit de ouderschapstheorie. Een ouderschapstheoretisch en methodisch kader kan jou als professional in de (jeugd)zorg zowel perspectief als praktische handvatten bieden. Je krijgt inzicht in de psychologie van het ouderschap in relatie tot de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen en leert hoe je deze kennis en methodes kunt toepassen en integreren in je dagelijkse praktijk. Lees verder>

9 november – Inspiratiedag Kennismaking Nieuwe Autoriteit (B)

Geweldloos verzet / nieuwe autoriteit is een benadering die door Haim Omer en zijn team aan de universiteit van Tel Aviv is ontwikkeld en ondertussen internationaal verankerd raakt. Tijdens deze inspiratiedag verkennen we hoe deze visie aan ouders en professionals houvast geeft om het zorgwekkend gedrag van het kind of de jongere opnieuw te begrenzen en tegelijkertijd zorgend en nabij te blijven. Kernconcepten hierbij zijn de-escalatie, aanwezigheid, het doorbreken van dwingende interactiepatronen, betrokkenheid en het op touw zetten van een netwerk van betekenisvolle anderen. Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.