Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

18 maart – Mijn gezin en ik; een therapeutisch gezinsspel

Het is niet altijd eenvoudig om gezinsleden met elkaar in gesprek te laten gaan. Mijn gezin en ik is een therapeutisch familiespel waarmee het hele gezin aan de hand van vragen, rollenspellen en creatieve doe-opdrachten spelenderwijs bij de behandeling wordt betrokken. In deze workshop leren hulpverleners die met kinderen en gezinnen werken manieren om dit instrument zo effectief mogelijk in te zetten in de eigen praktijk. Lees verder>

19 maart – Werken vanuit een oudergerichte attitude

Communiceren met ouders is iets dat nagenoeg iedere professional die met jeugdigen of mensen met een verstandelijke beperking werkt, doet. Maar dat wil niet zeggen dat de communicatie met ouders dan ook oudergericht is. Onder oudergericht werken verstaan we een grondhouding naar ouders waarin hun ouderschap centraal staat zonder het kindbelang uit het oog te verliezen. Lees verder>

21 maart – 5e Multidisciplinair Symposium Down Syndroom

Tijdens het 5e Multidisciplinaire Symposium Down Syndroom worden de laatste (medische) ontwikkelingen belicht en bediscussieerd. De richtlijn voor kinderen wordt momenteel herzien. In lijn hiermee wordt er voor de 18+ groep voor het eerst een medische richtlijn geschreven. Het symposium gaat dieper in op nieuwe inzichten en op robotica in de zorg. Lees verder>

21 maart – Middagcongres Ik wil jullie iets vertellen

Een congres over opgroeien met ouders met psychische problemen, voor professionals die met deze kinderen en gezinnen in aanraking komen (o.a. hulpverlening en onderwijs). Lees verder>

21 maart – In vier stappen naar betere samenwerking met professional en ouder

De bijeenkomst van drie dagdelen is bedoeld om handvatten aan te reiken aan professionals zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen op het gebied van samenwerking in de driehoek cliënt/leerling- ouder – professional. De cliënt/leerling zien in zijn systeem is van belang. Lees verder>

22 maart – Effectiviteit verhogen van opvoedingsondersteuning en consult

Opvoedingsondersteuning brengt heel wat beloftes met zich mee. Het wil graag op een laagdrempelige wijze handvatten bieden aan ouders, opvoeders en begeleiders. Maar soms duiken hindernissen op: ouders nemen niet zomaar de goedbedoelde en overdachte adviezen ter hand of de interventies beklijven slechts voor korte tijd. Lees verder>

Bouwstenen om impasse bij vechtscheiding te doorbreken

25 maart – Congres BOUW EEN BRUG. Het kind centraal bij conflictscheidingen

Welke hulp rond een scheiding is nodig en hoe blijven we het kind hierbij centraal stellen? Onder leiding van dagvoorzitter Frénk van der Linden proberen de deelnemers aan de hand van actuele praktijkervaringen, recente informatie uit wetenschap en beleid en dynamische uitwisseling antwoorden te vinden. Lees verder>

28 maart – Jaarlijks Congres Multiprobleemgezinnen

Het congres staat dit keer in het teken van ‘samenhang in de hulpverlening’. Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn stuk voor stuk hele lastige problemen. Maar in sommige gezinnen komen meerdere heftige problematieken bij elkaar. Niet zelden ook omdat er binnen het gezin LVB- en / of psychiatrische problemen heersen. En ga er dan maar eens aan staan als hulpverlener. Lees verder>

29 maart – Puur Pedagogiek ‘Pedagogische Allianties. Samen op weg naar maatwerk’

Verbinding. Zo cruciaal voor de pedagogiek en voor pedagogen. Verbinding tussen kinderen en ouders of andere opvoeders. Verbinding tussen verschillende professionals die een kind of een gezin ondersteunen om (weer) gewoon te functioneren. Lees verder>

29 maart – Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties

Deze cursus geeft kennis en vaardigheden over het beroepsvaardig omgaan met de veelvormigheid van geweld in gezinnen. Er wordt vooral ingegaan op kindermishandeling, maar er is ook aandacht voor verwaarlozing, seksueel misbruik, complexe scheiding, oudermishandeling en partnergeweld. Lees verder >

4 april – Werken met het Opvoedkwaliteitenspel.

Door het inzetten van het Opvoedkwaliteitenspel kan de professional de ouders helpen hun kracht te (her)ontdekken, om van daaruit opnieuw vertrouwen te ontwikkelen in hun eigen oplossingen. Hierdoor zullen ouders weer in zichzelf gaan geloven! Het is een praktisch hulpmiddel voor professionals om met ouders in gesprek te gaan over de opvoedcompetenties. Lees verder>

8 april – Praktijkmodule Expertise in Ouderschap

Tijdens deze praktijkmodule gaan deelnemers o.l.v. José Koster met een trainingsacteur aan de slag. Met behulp van de eerder verkregen inzichten, handvatten én direct toepasbare nieuwe theorie, zal worden geoefend met casuïstiek van de deelnemers in een simulatie met de trainingsacteur. Lees verder>

11 april – Lezing ‘Zorgende moeders & brood winnende vaders’

Tijdens de lezing bespreken we niet alleen de recente uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek, maar doen we ook experimentjes die inzicht geven in de invloed van genderstereotypen op je eigen gedrag. Lees verder>

11 april – Hulpverlening aan ouders en kinderen in scheidingssituaties

Een belangrijke voorwaarde voor een ‘goede scheiding’  is dat ouders niet alleen hun eigen belangen, maar zeker ook deze van de kinderen (weer) in de focus brengen, maar met aandacht voor wat zij zelf als ouders en ex-partners aan kunnen. Het maken van een ‘kinderbrug’, en het inzetten van hun kinderen als gids en belangrijke hulpbron zijn daar voorbeelden van. Lees verder>

16 april – Symposium Centrum voor Ontwikkelingsachterstand

Speciaal voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand en zorgverleners organiseert het Centrum voor Ontwikkelingsachterstand een symposium in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (Utrecht).
Doel is vooral van elkaar leren, kennis en ervaring uitwisselen. Ouders kennen hun kind als geen ander, zorgverleners dragen vanuit hun expertise en ervaring op tal van manieren bij aan de zorg voor kind en gezin. Lees verder>

16 april – Lastige oudergesprekken bij scheiding

De Ouderschapskennis- expert-meetings bieden tijd en ruimte om met collega’s stil te staan bij wat ouders nodig hebben om hun ‘werk’ goed te doen. En natuurlijk ook wat professionals nodig hebben om met ouders te werken. Hoe ga je in gesprek met ouders om hen te verleiden het beste voor hun kind te doen? En wat kan je helpen in die soms lastige gesprekken met ouders? Lees verder>

 

16 april – Lastige gesprekken met ouders in het onderwijs

De training geeft extra handvatten in de gesprekken met ouders. We onderzoeken met elkaar de gesprekken waarin emotie en spanning ontstaat. Waardoor ontstaat het, wat roept het op bij jezelf en bij de ouder en wat kun je doen om het gesprek een andere richting te geven? De onderliggende theorie halen we onder andere uit het ABCD model bij lastige situaties en de Roos van Leary. Lees verder>

17 april – Vechtende ouders en wanhopige kinderen

Op het moment dat ouders – hopelijk tijdelijk – geen betrouwbare veiligheid aan hun kinderen kunnen geven, krijgen betekenisvolle omstanders de inspanningsverplichting om dat op passende wijze wel te doen. Veel begeleiders in het basis- en voortgezet onderwijs nemen die uitdaging echt aan. Tijdens dit symposium verkennen we de mogelijkheden hoe je als school van betekenis kan zijn voor deze uiterst kwetsbare leerlingen. Lees verder>

23 april – Ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen

Hulpverlener zijn van KOPP/KVO-gezinnen is geen makkelijke taak. Het invullen van de ouderrol door de zieke ouder als ‘goed genoeg ouder’ is lastig, evenals kind zijn van een ouder met psychiatrie en/of verslaving. Het betekent kunnen werken met meervoudige partijdigheid en tegenstrijdige belangen van de zieke ouder, de eventueel aanwezige gezonde partner en de kinderen. Lees verder >

10 mei – Leergang Expertise in Ouderschap

Veel beroepskrachten die werkzaam zijn met kinderen in bijvoorbeeld onderwijs en (geestelijke) gezondheidszorg ervaren moeilijkheden in de contacten met ouders. Het blijkt vaak niet eenvoudig om tot een goede samenwerkingsrelatie te komen met ouders, hoe zeer beroepskrachten ook hun best doen. Wat beweegt een ouder om soms zó onbegrijpelijk te reageren, of niet mee te willen werken aan datgene wat voor het kind toch zo nodig is? Lees verder>

20 mei – Symposium Goed Genoeg Ouderschap bij ouders met LVB

De afgelopen jaren heeft SDW veel kennis en expertise opgebouwd in de ondersteuning van (aanstaande) ouders met LVB. Deze kwetsbare gezinnen hebben begeleiding nodig om Goed Genoeg Ouderschap vorm te kunnen geven. Tijdens dit symposium delen we de kennis met partners in het veld. Lees verder>

22 mei – Werksymposium Flexibel werken met gezinnen

Methodische stappenplannen zijn in de regel vanuit de begeleider geformuleerd. Bijvoorbeeld: kennismakingsgesprek/ observatieperiode/ werkplanmoment/ veranderingsperiode/ tussenevaluatie/ afrondingsperiode. Met het ronde model van de PPG/ IAG ( Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding / Intensief Ambulante Gezinsbehandeling) willen we de begeleider een instrument in handen geven om samen met de ouder te kiezen voor een volgende methodische actie. Lees verder>

23 mei – Geweld achter de voordeur

Als huiselijk geweld aan het licht komt, blijkt er vaak sprake van multiproblematiek. De aanpak vraagt dan ook om een goede ketensamenwerking. Wat is uw rol binnen deze keten en de rol van uw partners zoals de gemeente en Veilig Thuis? Hoe ziet de samenwerking eruit binnen de vernieuwde meldcode? Welke informatie mag u wel en niet verstrekken? Lees verder>

24 mei – Geboorte van ouders

Het ouderschap is één van de grootste uitdagingen van het leven. De meeste baby’s worden geboren binnen een relatie, dus met de geboorte van een kind wordt ook een gezin geboren. Deze overgang verdient een goede, professionele voorbereiding en begeleiding. Lees verder>

28 juni – Congres Trauma en veerkracht

Waarom blijven sommige gezinnen overeind na heftige verlieservaringen terwijl andere ontredderd zijn? Dit heeft te maken met de veerkracht in systemen of gezinnen (Family Resilience). Froma Walsh, de autoriteit op dit gebied, beschrijft het als een relationeel en systemisch concept. Tijdens dit congres leer en ervaar je met haar en Nederlandse experts als Jan Baars, Guus van Voorst, Leo Gualthérie van Weezel en Christien de Jong hoe je dit concept toepast bij traumatisch verlies. Lees verder>

Zomercursus 8 juli 2019 – Geweld, mishandeling, misbruik of verwaarlozing in gezinnen (B)

In deze cursus focussen we op de veranderingsmogelijkheden van dergelijke verontrustende situaties, samen met gezinsleden en met oog voor de vele betrokkenen. We diepen de verschillende facetten van het hulpverleningsproces theoretisch en methodisch uit. Het stoppen van geweldspiralen (o.a. Haïm Omer: geweldloos verzet), installeren van veiligheid (o.a. beveiligingsdialogen) en verschillende ‘verklaringen’ en ethische discours worden onder de loep genomen. Lees verder>

4 november – Trainersopleiding Mindful Parenting

Het doel van Mindful Parenting is ouders ondersteunen in hun ouderschap, door ze te leren beter met ouderlijke stress om te gaan en niet in automatische patronen van reageren naar hun kinderen te vervallen. Lees verder >

29 november – Met een gezin in de kamer (B)

Spreken met twee of meer gezinsleden in de kamer vraagt veel van de hulpverlener. Verschillende belangen, visies, noden, verlangens circuleren in de kamer, sterk verankerde gezinspatronen werken als een magneet op alle aanwezigen, tussenkomsten worden door de één als steunend ervaren, door de ander als bedreigend … Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.