Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

4 december – Wijzer bij scheiden

De training Wijzer bij scheiden is voor professionals, die in hun praktijk (echt)scheidings- en omgangsproblematiek tegenkomen. Te denken valt aan: sociale wijkteams, jeugd- en gezinsteams, zorgteams, medewerkers Centra Jeugd en Gezin, huisartsen, leerkrachten in het primair en secundair onderwijs, zelfstandig gevestigde hulpverleners, tweede lijns jeugdzorg en geestelijke gezondheidsinstellingen. Lees verder>
Lees verder>

10 december – Webinar Omgaan met ‘ingewikkelde’ ouders

Sommige psychische problemen bij ouders brengen met zich mee dat het contact van de professional met ouders van jonge kinderen onder druk komt te staan. Hoe kun je problemen herkennen, wat kan de samenwerking lastig maken en hoe kun je daarmee omgaan? Lees verder>

10 december – Online congres Werken met jongens en mannen

Hoe ga je om met schaamte en taboes bij jongens en mannen? Bijvoorbeeld waar het gaat om seksualiteit? Hoe bespreek je hun (aanstaand) vaderschap met hen? Hoe maak je impulsiviteit en defensiviteit bespreekbaar? En moet je altijd maar willen praten? Of af en toe ook samen dingen dóen? Waar houd je rekening mee in de hulpverlening aan mannen en jongens met een migratie-achtergrond? Lees verder>

10 december – Webinar Gezin en gehechtheid in tijden van stress

Wat zijn de effecten van stress op hechting van kinderen in een gezin? Wat gebeurt er wanneer stress en trauma deze gehechtheidsrelatie onder druk zetten? Wat vraagt dit van ouders? Wat kan je doen of niet doen? Hoe ga je om met je eigen stress als ouders en hoe ga je om met stress van je kind? Wat weten we uit neurobiologisch onderzoek en wat kunnen we daarvan meenemen in het leven van alledag? Aan de hand van het werk van Dan Hughes, de grondlegger van Dyadic Developmental Psychotherapy, beantwoordt therapeute Anneke Vinke al dit soort vragen. Lees verder>

15 december – Begeleiden van complexe gezinsproblematiek

De mate waarin gezinnen behoefte hebben aan ondersteuning varieert. Wanneer het professionals niet lukt om een vertrouwensvolle werkrelatie op te bouwen, dan blijft ontwikkeling uit en zijn confrontaties vaak onvermijdelijk. Het begeleiden van complexe gezinnen vraagt dan ook een grote mate van (zelf)kennis en specifieke vaardigheden. Maar HOE doe je dat? In deze online training ligt de focus op kennis-, houdings- en vaardigheidsaspecten die nodig zijn in de begeleiding van complexe gezinssystemen. Lees verder>

17 december – Online congres: Levend verlies – Blijvend verdriet

Het is bekend dat aanstaande (jonge) ouders hoopvolle en liefdevolle verwachtingen koesteren bij hun toekomstige kindje. Maar wanneer dan blijkt dat hun kind een ernstige lichamelijke, verstandelijke en/of psychiatrische ziekte of beperking heeft, moeten die verwachtingen worden bijgesteld. Het leven van deze ouders, maar ook van broertjes en zusjes, verandert daardoor in iets dat ze zich niet voor hadden kunnen stellen toen ze kozen voor een kind. Hoe je als hulpverlener deze ouders en andere gezinsleden in zulke situaties ondersteunt, daarover gaat dit congres over levend verlies en blijvend verdriet bij ouders en brusjes van zorgintensieve kinderen. Lees verder>

22 januari – Training: Het Opvoedkwaliteitenspel! 

Met het Opvoedkwaliteitenspel kom je op een positieve manier met ouders in gesprek over hun ervaringen in het ouderschap. Hierdoor komt er sneller diepgang en focus in de begeleiding, zodat ouders vanuit vertrouwen zelf de regie weer kunnen nemen. Lees verder >

 

25 januari – Workshop de peripartum depressie (Psychologie academie Groningen)

In deze training vergroot de verloskundige hulpverlener haar algemene kennis over een PPD en leert over de verschillende behandelmogelijkheden. Daarnaast leert de verloskundige op een vaardige wijze een PPD bespreekbaar maken met de cliënt. Uiteraard zullen we casuïstiek bespreken uit het werkveld. Lees verder>

27 januari – Gespreksvoering met ouders: samen optrekken in het belang van het kind

Als je werkt met kinderen of jongeren heb je ook met hun ouders te maken. Dit is niet altijd makkelijk. Je komt soms ouders tegen die dingen doen of zeggen die afwijken van de algemene opvattingen over hoe je als ouder ‘hoort’ te handelen in het belang van je kind. Dat kan emoties of gedachten oproepen die het lastig maken de ouder in zijn ouderrol te respecteren en positief te benaderen. Je leert om een effectieve (samenwerkings)relatie met deze ouders op te bouwen. Lees verder>

2 februari – Geweldloos verzet bij gedragsproblemen

In onze huidige maatschappij werkt de oude autoriteit niet meer. Hoe geef je grenzen, regels en structuur aan op een manier die bij de jeugd van vandaag past? Hoe blijf je tegelijkertijd in contact met kinderen en jongeren. Dit kan zeker lastig zijn als er sprake is van gedragsproblemen zoals schoolweigering, weglopen, agressie of verslaving (drugs, game, drank). Verbindend gezag, Geweldloos verzet en Waakzame zorg zijn onderdeel van Nieuwe autoriteit dat Haim Omer heeft ontwikkeld om negatieve interactiepatronen en machteloosheid te doorbreken. Het biedt handvatten om de band met het kind te versterken zonder dat er in destructief en onacceptabel gedrag wordt meegegaan. Lees verder>

11 februari – Masterclass Werken met samengestelde gezinnen

Een derde van de gezinnen en 60% van de samengestelde gezinnen valt uiteen door een scheiding. Als zorgprofessional of mediator wil je er alles aan doen om dat te voorkomen! Na de Masterclass kun je de valkuilen en dilemma’s van het stiefgezin herkennen en de zeven kenmerken benoemen. Ook kun je de dynamiek van het samengestelde gezin beter navoelen en begrijpen. En de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van stiefouders, stiefkinderen en ex-partners bespreekbaar maken. Lees verder>

12 februari – Inspiratiedag Het zal je kind maar wezen!

Het wordt een afwisselende dag – georganiseerd door Land van rouw – over ouderondersteuning bij kinderen met een aandoening, waarin je met gedichten, beeld, muziek en theater wordt meegenomen in de beleving van ouders en het gezin. Reflectie, maar ook duiding vanuit een theoretisch kader. Dit gebeurt vanuit diverse invalshoeken: systemisch, de splitsing, rouw en trauma. Van daaruit krijg je enkele praktische handvatten mee voor de begeleiding van ouders en gezinnen. Lees verder>

16 februari – Start -Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling

In deze 7-daagse opleiding leer je om gezins-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen te benaderen vanuit de ouderschapstheorie. Een ouderschapstheoretisch en methodisch kader kan jou als professional in de (jeugd)zorg zowel perspectief als praktische handvatten bieden. Je krijgt inzicht in de psychologie van het ouderschap in relatie tot de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen en leert hoe je deze kennis en methodes kunt toepassen en integreren in je dagelijkse praktijk. Lees verder>

11 maart – Studiedag Zorg bij v(echtscheiding)

Verwacht wordt dat dit jaar het aantal (v)echtscheiding in Nederland flink zal toenemen. Scheidingen verlopen helaas niet allemaal even vlekkeloos. Je krijgt te maken met ouders die niet of slecht met elkaar communiceren, zelf met diverse problemen kampen en tegelijkertijd verlies je het belang van het kind niet uit het oog. Een complexe rol.
Tijdens deze studiedag krijg je inspiratie en handvatten voor het omgaan met knelpunten die je hierin tegenkomt. Daarnaast worden nieuwe inzichten en de nieuwe richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen met je besproken. Lees verder>

23 maart – Rouwprocessen bij ouders en brussen van een kind met een beperking

Elke ouder heeft dromen en verwachtingen ten opzichten van zijn of haar kind. Deze droom wordt ernstig verstoord als ouders vernemen dat hun kind een beperking heeft. Ouders komen terecht in een nieuwe wereld: gehandicapten wetgeving, tegemoetkomingen, aangepast onderwijs. En tegelijkertijd zijn er die ontzettend verwarrende gevoelens: verdriet, onmacht, woede, schuld. Vaak worden ouders vanuit hun omgeving geconfronteerd met allerlei uitspraken en goedbedoelde adviezen die ze moeilijk kunnen vatten en die ouders doen twijfelen of ze wel ‘goed’ bezig bent met hun rouwproces. Lees verder> 

30 april – Wat met het ouderschap als er sprake is van contactbreuk tussen ouder en kind? (B)

Ouderschapsregelingen na scheiding hebben tot doel om duidelijkheid en rust te bieden, om beide ouders in hun rechten en plichten te ondersteunen en het kind de kans te geven met beide ouders omgang te hebben. In de praktijk zien we helaas dat dit niet altijd haalbaar is. Jarenlange conflicten tussen ouders na de scheiding hebben een grote impact op de kinderen. En soms leiden deze tot een (fysieke) breuk tussen ouder en kind. We spreken dan van ouderverstoting of contactweigering. In deze webinar buigen we ons over deze complexe situaties waarin relaties onder extreme druk staan. Hoe kan je een ouder blijven stimuleren zich als ouder op te stellen, zelfs als er geen contact meer is? Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.