Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

21 november – 4e Jaarcongres Huiselijk Geweld

Tijdens dit congres worden onderbelichte en onzichtbare kwesties uitgelicht. Kwesties die van belang zijn voor de geweldshulpverlening. Daarbij maakt u kennis met nieuwe inzichten en nieuwe invalshoeken. Lees verder >

22 november – Cursus Intergenerationeel trauma

Welke rol kan een jeugdtrauma van (één van de) ouders spelen binnen het gezin en hoe kun je hier als hulpverlener alert op zijn. Zowel het ouderschap als de positie van opgroeiende kinderen wordt in deze cursus belicht, waarbij er aandacht is voor krachten en klachten. Lees verder>

24 november – Studiedag ‘Zorg voor KOPP / KVO’

Ons land telt meer dan een half miljoen (!) minderjarige kinderen met ouders die lijden aan psychische of verslavingsproblemen, de KOPP/KVO. KOPP/KVO geeft een verhoogd risico om zelf psychische problemen te ontwikkelen of verslaafd te raken. Vroegtijdig contact met de kinderen is dan ook erg belangrijk. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar als de kinderen zelf niet aan de bel trekken en het soms erg lastig is om met ouders te praten over hun ouderschap? Lees verder >

24 november – Studiedag Samenwerking met ouders

Deze studiedag is bedoeld voor pedagogische beroepskrachten in de kinderopvang. We informeren je graag over de theorie, maar besteden vooral aandacht aan het laten zien van de praktijk; hoe gaan je collega’s hiermee om en wat kunnen we van elkaar leren. Lees verder >

25 november – Driedaagse training Ouderverstoting

De training “Werken met Ouderverstoting” is bedoeld voor professionals zoals psychologen, jeugdbeschermers, rechters en bijzonder curatoren. Hiervoor komen Karen en Nick Woodall naar Nederland. Lees verder>

29 november – Expertise in ouderschap (basismodule)

Tijdens deze training wordt een theoretisch kader over ouderschap aangeboden, waardoor beroepskrachten zich beter uitgerust zullen voelen om de aansluiting met de ouder niet te verliezen. Lees verder >

29 november – 5e Landelijke Studiedag Multieprobleemgezinnen

Zowel op inhoudelijk als beleidsmatig gebied gebeurt er veel in de hulpverlening voor gezinnen met complexe problematiek en daar is de laatste tijd steeds meer aandacht voor, zowel in het werkveld als in de media. Tijdens deze studiedag wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen en mogelijkheden Lees verder >

7 december – Congres: Levend verlies – blijvend verdriet

Wanneer mensen ouders worden, hebben ze bepaalde verwachtingen bij hun toekomstige kindje. Maar wanneer dan blijkt dat hun kind een ernstige lichamelijke, verstandelijke en / of psychiatrische ziekte of beperking heeft, moeten die verwachtingen bijgesteld worden. Veelal betekent dat een proces van rouw en verdriet. Niet alleen wanneer een kind komt te overlijden, maar ook wanneer het met alle beperkingen van dien verder leeft. Lees verder >

7 december – Landelijke Studiedag LVB & Ouderschap

Extra ondersteuning is vaker regel dan uitzondering bij ouders met een licht verstandelijke beperking. Tijdens deze studiedag wordt ingegaan op wat effectief is in de ondersteuning voor deze gezinnen en wordt stil gestaan bij de band tussen de ouders en het kind. Lees verder >

12 december – Nationaal Vaderschapssymposium 2017

Het Nationaal Vaderschapssymposium 2017 van het Vader Kennis Centrum i.s.m. Trias Pedagogica belicht het thema van de (rechts-) positie van uitwonende ouders en hun kinderen na scheiding, op het snijvlak van pedagogie en familierecht  en is van belang voor zowel pedagogen als juristen lees verder>

12 december – Eéndaagse training Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen

Sociaal zwakke gezinnen kampen vaak met meervoudige en complexe problemen die onderling verweven zijn. In veel gezinssituaties is er sprake van cognitieve beperkingen gecombineerd met beperkingen in hun sociale aanpassingsvermogen. Deze uiten zich niet zelden in gedragsproblemen die moeilijk te begeleiden zijn en tegelijk veel overlast veroorzaken zowel voor henzelf als voor hun omgeving.  Lees verder >

18 december – Wat werkt bij hoog conflict tussen ouders na scheiding?

In deze tweedaagse workshop krijgen deelnemers een concrete methode aangereikt om ouders en kinderen te steunen om stap voor stap op een constructiever manier met elkaar om te gaan en het heft terug in eigen handen te nemen. We stellen enkele kaders voor die hulpverleners helpen om radicaal anders te kijken en te handelen lees verder >

19 december – Training Oudergericht Werken

Communiceren met ouders is iets dat nagenoeg iedere professional die met jeugdigen of mensen met een verstandelijke beperking werkt, doet.  Onder oudergericht werken verstaan we een grondhouding naar ouders waarin hun ouderschap centraal staat zonder het kindbelang uit het oog te verliezen. Lees verder >

16 januari  – Start TOP PPG/IAG

In de post-bacheloropleiding TOP PPG/IAG (Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding/Intensief Ambulante Gezinsbehandeling) wordt u getraind in het hanteren van de PPG/IAG methodiek. Het gaat hier om een IAG methodiek gebaseerd op de PPG bouwstenen en basistechnieken, die u in een eerdere basisopleiding heeft geleerd. Lees verder>

19 januari – Kennismiddag over lichaamsgerichte therapieën

Wijs lijf! Dat is de titel van de jaarlijkse kennismiddag voor hulpverleners. Tijdens deze middag wordt ingegaan op lichaamsgerichte therapieën en wat deze kunnen betekenen voor adoptieouders, adoptiekinderen en (jong)volwassen geadopteerden. Lees verder>

30 januari – Spannende dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen

Problemen in een nieuw samengesteld gezin ervaart men vaak als een onontwarbaar kluwen van relaties en emoties. Op basis van de traditionele visie, gebaseerd op het kerngezin, schrijft men de spanningen toe aan individuele personen. Tijdens deze inspiratiedag wordt hierop ingegaan. Lees verder>

30 januari Congres Trauma en Systeemtherapie

Een trauma bij een of meerdere familieleden heeft bijna altijd invloed op alle relaties in de familie. Toch worden deze relaties vaak nauwelijks betrokken bij de behandeling. Laat je op dit congres inspireren door experts op het gebied van trauma en systeemtherapie en verbreed je competenties. Lees meer >

15 februari – Congres Gehechtheid in de behandelkamer

Bij dit congres komen professionals werkzaam in de (jeugd) hulpverlening samen en worden op de hoogte gebracht van inzichten en methodieken rondom het thema hechting. Lees verder>

22 februari – Cursus Gezinstaxaties

Het goed kunnen verzamelen, ordenen en beoordelen van alle signalen van kinderen en ouders in een gezin is niet altijd even eenvoudig. En als de risico’s en beschermende factoren eenmaal in kaart gebracht zijn dan is het de kunst om dit te wegen; te beoordelen. Lees verder>

22 februari – Liever liefde dan de beste buggy

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn leven met optimale kansen op een gezonde en veilige ontwikkeling. Dit gaat niet vanzelf. De komst van een kind brengt veel verandering teweeg voor de ouders en hun onderlinge relatie; zozeer dat 83% van alle jonge ouders te maken krijgt met een relatiecrisis. Lees verder>

6 maart – Landelijk Congres Ouderschapskennis 2018

Tijdens het interactieve congres Ouderschapskennis 2018 delen Lieve Cottyn, Katie Lee Weille en Menno Oosterhoff tijdens de plenaire sessies hun kennis en ervaring met het werken met ouders. Hoe kun je de ervaringskennis van ouders als startpunt nemen? Wat hebben zij geleerd? Welke vragen, dilemma’s en hobbels roept dit op binnen hun werkveld? Lees verder >

logo Euregionaal Congresburo

22 maart – Jaarlijks Congres Multiprobleemgezinnen

Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn stuk voor stuk hele lastige problemen. Maar in sommige gezinnen komen meerdere heftige problematieken bij elkaar. Niet zelden ook omdat er binnen het gezin LVB- en / of psychiatrische problemen heersen. En ga er dan maar eens aan staan als hulpverlener. Bij deze en andere soortgelijke vragen, staan ervaren sprekers op het praktijkgerichte, jaarlijkse congres over multiprobleemgezinnen uitvoerig stil. Lees verder>

24 april  – Cursus Genogrammen en tijdslijnen (B)

Op deze dag bespreken we hoe genogrammen en tijdslijnen respectvol bij gezinnen en gezinsleden geïntroduceerd kunnen worden en welke nieuwe sporen dat kan opleveren. We wegen af we het verleden of de toekomst centraal moeten stellen en hoe we een exploratie van familiegeschiedenis opbouwen. We stellen ook enkele creatieve varianten van deze methodieken voor. Lees verder >

5 oktober – Met een gezin in de kamer

Spreken met twee of meer gezinsleden in de kamer vraagt veel van de hulpverlener. Verschillende belangen, visies, noden, verlangens circuleren in de kamer, sterk verankerde gezinspatronen werken als een magneet op alle aanwezigen, tussenkomsten worden door de één als steunend ervaren, door de ander als bedreigend…Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.