Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

20 augustus – Workshop Nieuwe Autoriteit en Geweldloos verzet (B)

‘Nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’ bieden ouders en professionals een visie en handvatten om, gesteund door een netwerk van betekenisvolle anderen, het zorgwekkend gedrag van het kind of de jongere opnieuw te begrenzen en tegelijkertijd nabij te blijven. Tijdens deze vierdaagse workshop wisselen we theoretische input af met methodische uitwerkingen, creatieve ideeën en ruimte voor eigen casuïstiek. Lees verder>

3 september – Training DEES, methode voor De-escaltie bij vEchtscheidingen

Ouders in vechtscheiding zijn door de mate van conflictescalatie onvoldoende beschikbaar als ouder voor hun kinderen. DEES richt zich op de-escalatie bij vechtscheidende ouders met als doelstelling dat ouders hun ouderrollen weer op zich nemen en gaan samenwerken op ouderniveau. In de tussentijd verdient de doorlopende zorg voor de kinderen aandacht. Lees verder>

3 september – Complexe scheidingen

Complexe scheidingen vragen heel wat van jou als hulpverlener. In deze cursus doe je inzicht op in de patronen en achtergronden van dit soort scheidingen en oefen je met de-escalerend handelen om de situatie voor de kinderen te verbeteren. Daarnaast word je je bewust van je eigen houding, waarden, normen en eventuele ervaringen, en leer je die hanteren. Lees verder>

13 september – Netwerksteun voor ouders: antigif voor strijd na scheiding (B)

Ouders in conflict na scheiding steunen we om rekening te houden met het welzijn van hun kinderen en de strijdbijl te begraven. Maar wat te doen met het feit dat ouders niet op een eiland leven en te maken hebben met een heel ‘parlement aan gedachten’, bestaande uit de visies en opmerkingen van vele anderen? Juist het op vele manieren betrekken van netwerken blijkt in conflicten na scheiding de effectiviteit van hulpverlening te vergroten. Lees verder>

21 september – Training Opvoedkwaliteitenspel

Tijdens deze training leer je alles over de achtergrond van het Opvoedkwaliteitenspel. Daarnaast leer je verschillende methodes om de oudercompetenties te versterken, ouders inzicht te geven in de huidige opvoedsituatie en om te werken met groepen ouders. Lees verder>

26 september – Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties

Deze cursus geeft kennis en vaardigheden over het beroepsvaardig omgaan met de veelvormigheid van geweld in gezinnen. Er wordt vooral ingegaan op kindermishandeling,maar er is ook aandacht voor verwaarlozing, seksueel misbruik, complexe scheiding, oudermishandeling en partnergeweld. Er is veel aandacht voor de kwaliteit van professioneel handelen, de rol van Veilig Thuis en de onderlinge samenwerking met het doel om geweld duurzaam te stoppen.  Herkennen, onderzoeken en valideren van geweld en het bespreken van verschillende instrumenten krijgt aandacht. Verder komt uitvoerig de benadering van signs of safety aan bod, in Nederland bekend als veilig opgroeien en hoe er vaardig gebruik gemaakt kan worden van je eigen professionaliteit. Lees verder>

28 september – Preventie van psychische aandoeningen bij kinderen

Hoe helpen we als samenleving ouders weerbare kinderen groot te laten worden op basis van alle kennis die er al is over het ontstaan en voorkomen van veel narigheid en over het bevorderen van stevige psychisch patronen en een sterk brein? Wat doet u aan preventie van het ijzingwekkend aantal echtscheidingen en relatiebreuken die onze jonge generatie kwetsbaar maakt? lees verder>

1 oktober – Daadkrachtige steun bij opvoeden en ouderschap

Hoe faciliteer en organiseer je als gemeente steun bij opvoeden en ouderschap? Hoe zorg je dat ouders hun weg vinden als ze behoefte hebben aan formele of informele steun? Hoe verloopt dit samenspel? Tijdens het congres delen beleidsmakers, onderzoekers en professionals hun kennis en praktijkervaring, en kun je de dialoog aangaan. Lees verder>

3 oktober – Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap

Tijdens deze trainingsdag zal de theorie rondom Bufferprocessen worden gekoppeld aan de theorie van de basismodule. Hoe bespreek je vanuit de ‘Ouderbegeleidende Positie’ de Bufferprocessen en wat daarvan de meerwaarde is. Er zal voldoende ruimte zijn voor het uitwisselen van ervaringen en het behandelen van casussen uit de praktijk van de deelnemers. Lees verder>

4 oktober – Start opleiding: Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen (B)

In deze opleiding leren we stap voor stap met gezinsleden een samenwerkingsrelatie in de steigers zetten, de leef- en betekeniswereld in kaart brengen en veranderingsprocessen opzetten. We onderzoeken samen wat werkt voor dit gezin of de verschillende gezinsleden en hoe ze terug relationeel verbonden kunnen zijn met elkaar en de buitenwereld. Lees verder>

4 oktober – Start opleiding Ouderbegeleiding (B)

Dat er met ouders gewerkt dient te worden wanneer hulp aan jeugdigen wordt geïndiceerd, is al lang een evidentie in de jeugdhulpverlening. Hoe je dit doet, blijft echter vaak onderbelicht. Nogal eens wordt verondersteld dat kindhulpverleners hier wel raad mee weten. Ouderbegeleiding vraagt echter om een eigen denkkader en methoden. Lees verder>

5 oktober – Met een gezin in de kamer

Spreken met twee of meer gezinsleden in de kamer vraagt veel van de hulpverlener. Verschillende belangen, visies, noden, verlangens circuleren in de kamer, sterk verankerde gezinspatronen werken als een magneet op alle aanwezigen, tussenkomsten worden door de één als steunend ervaren, door de ander als bedreigend. Lees verder>

8 oktober – Ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen

Hulpverlener zijn van KOPP/KVO-gezinnen (Kind van Ouder met Psychiatrie/Kind van Ouder met Verslaving) is geen makkelijke taak. Het invullen van de ouderrol door de zieke ouder als ‘goed genoeg ouder’ is lastig, evenals kind zijn van een ouder met psychiatrie en/of verslaving. Het betekent kunnen werken met meervoudige partijdigheid en tegenstrijdige belangen van de zieke ouder, de eventueel aanwezige gezonde partner en de kinderen. Deze twee daagse cursus biedt naast theoretische onderbouwing vooral praktische handvatten hoe te handelen in geval van KOPP/KVO-gezinnen voor zowel kind – als jeugd – als volwassen werkers en eenieder die betrokken is bij KOPP/KVO-gezinnen. Lees verder>

11 oktober – Jaarlijks Congres Hechtingsproblematiek

Het thema van het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek is dit jaar “gehechtheid met een kwetsbaarheid”. De gehechtheid van kinderen met een ouder of betekenisvolle andere persoon komt tenslotte vaak goed tot stand, maar is daarom zeker niet vanzelfsprekend. Er zijn veel factoren die kunnen maken dat een veilige hechting moeilijker te realiseren is, zoals complexe ouder- en kindeigenschappen die het hechtingsproces verstoren. Lees verder>

1 november – (Stief)kind in de knel

Meer dan de helft van de samengestelde gezinnen loopt uit op een mislukking. Hoe komt dat? (Stief)ouders weten vaak niet waar ze aan beginnen als ze twee gezinnen samenvoegen. De bedoelingen zijn goed en de verwachtingen hoog. Maar in de praktijk blijkt de komst van een stiefouder toch lastig. Lees verder>

8 november – 5e Landelijke Studiedag Multiprobleemgezinnen

Hoe kom je binnen bij gezinnen met multiproblematiek en hoe bouw je samen aan een veilige samenwerkingsrelatie? Op welke manier kun je bij ze aansluiten en hoe voelen ze zich gehoord, gezien en begrepen? Vragen die in het werkveld regelmatig gesteld worden maar waar antwoorden uitblijven. Kom naar onze studiedag en krijg antwoord op al uw vragen! Lees verder>

22 november – 5e Jaarcongres Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben grote medische, sociale en psychische gevolgen en leiden vaak tot langdurige beschadigingen. Deze kinderen hebben sterk verhoogde kansen om (opnieuw) slachtoffer te worden van kindermishandeling of om, later als volwassene, zelf pleger of slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Het doorbreken van deze cirkel van geweld is dus van groot belang.  Lees verder>

14 december – Training Opvoedkwaliteitenspel

Tijdens deze training leer je alles over de achtergrond van het Opvoedkwaliteitenspel. Daarnaast leer je verschillende methodes om de oudercompetenties te versterken, ouders inzicht te geven in de huidige opvoedsituatie en om te werken met groepen ouders. Lees verder>

Zomercursus 8 juli 2019 – Geweld, mishandeling, misbruik of verwaarlozing in gezinnen (B)

In deze cursus focussen we op de veranderingsmogelijkheden van dergelijke verontrustende situaties, samen met gezinsleden en met oog voor de vele betrokkenen. We diepen de verschillende facetten van het hulpverleningsproces theoretisch en methodisch uit. Het stoppen van geweldspiralen (o.a. Haïm Omer: geweldloos verzet), installeren van veiligheid (o.a. beveiligingsdialogen) en verschillende ‘verklaringen’ en ethische discours worden onder de loep genomen. Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.