Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

2 juli – Start Zomercursus Geweld, mishandeling, misbruik of verwaarlozing in gezinnen

In deze cursus focussen we op de veranderingsmogelijkheden van dergelijke verontrustende situaties, samen met gezinsleden en met oog voor de vele betrokkenen. We diepen de verschillende facetten van het hulpverleningsproces theoretisch en methodisch uit. Het stoppen van geweldspiralen (o.a. Haïm Omer: geweldloos verzet), installeren van veiligheid (o.a. beveiligingsdialogen) en verschillende ‘verklaringen’ en ethische discours worden onder de loep genomen. We onderzoeken de (on)mogelijkheid van spreken en afstemming met de verschillende betrokkenen en instanties en zoeken in de veelheid van relationele dilemma’s naar leefbare verhalen. Lees verder>

6 juli – Scheiding: Het belang van behoeften

Iedere scheiding gaat gepaard met verlies. En ieder verlies raakt eerder verlies. Pijn bij de ouders raakt het hele systeem. Niet alleen de kinderen, ook ouders en andere betrokkenen hebben zorg en aandacht nodig voor hun behoeften. Gebeurt dit niet, dan ontstaat er meer verharding, pijn en verwijdering. Als begeleider, ondersteuner, leerkracht of andere steunbron is de manier waarop je naar de context van de scheiding kijkt, bepalend voor jouw manier van ondersteunen. Ook daar is aandacht voor tijdens deze trainingsdag. Lees verder>

7 september – Start Basisopleiding PPG: Adviserend Samenwerken met Ouders

In deze opleiding nemen we het perspectief en de inzichten van de ouder als uitgangspunt. Zo ondersteun jij ouders bij het omgaan met opvoedproblemen, op een manier die bij hen past. Je leert kijken naar ouders en analyseren vanuit de ouderschapstheorie, ouderbegeleidende (gespreks)vaardigheden en een oudergerichte adviesmethodiek.De opleiding wordt dit keer deels live en deels online gegeven, op de dinsdagen. Lees verder>

16 september – Masterclass KOPP-kinderen

In Nederland zijn er 577.000 kinderen met ouders met een psychische stoornis of verslavingsproblematiek. Deze kinderen hebben een verhoogde kans om zelf ook een psychische stoornis of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. In deze ochtendmasterclass bieden verschillende sprekers praktische tips en handvatten die u kunt inzetten om KOPP-kinderen te ondersteunen. Lees verder >

16 september – Start Jaaropleiding Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen (B)

Tijdens deze leergang leer je om samen met gezinsleden een samenwerkingsrelatie in de steigers te zetten, hun leef- en betekeniswereld te exploreren en veranderingsprocessen te initieren. Verder train je om gezinstaxaties te maken, krijg je zicht op de diversiteit aan gezins- en familieconstellaties, interacties tussen verschillende generaties, omgangsvormen in families, botsende belangen en verantwoordelijkheden van gezinsleden. Plus de nodige methodische handvatten om hiermee om te gaan. Je besteedt ook aandacht aan de verschillende samenwerkings- en overlegvormen tussen gezin en hulpverleningsinstanties. Lees verder >

20 september – Cursus Complexe gezinsproblematiek

Werken met complexe gezinsproblematiek is niet eenvoudig. De mate waarin gezinnen behoefte hebben aan ondersteuning varieert. Hun behoeften zijn namelijk afhankelijk van hun verstandelijk functioneren, hun sociaal aanpassingsvermogen, de leefomgeving en bijkomende problematiek zoals schulden, verslaving of psychiatrische problematiek. Wanneer het professionals niet lukt om een vertrouwensvolle werkrelatie op te bouwen, dan blijft ontwikkeling uit en zijn confrontaties vaak onvermijdelijk. Het begeleiden van complexe gezinnen vraagt dan ook een grote mate van (zelf)kennis en specifieke vaardigheden. Maar HOE doe je dat? Lees verder>

logo Euregionaal Congresburo

7 oktober – Congres Hechtingsproblematiek

Het thema van het congres over hechtingsproblematiek is dit keer gehechtheid binnen kwetsbare gezins- en familiebanden. Wat als een ouder een psychiatrisch of verslavingsprobleem heeft? Hoe kan faalangst voortkomen uit hechtingsproblematiek? Hoe doorbreek je intergenerationele overdracht? Hoe ga je om met gehechtheid als een kind in een pleeg- of adoptiegezin woont en de eigen ouders al dan niet nog in beeld zijn? Wat als ouder(s) en / of kind een licht verstandelijke beperking hebben? Wat als een gezin uit een andere cultuur afkomstig is? Wat kun en moet je met gehechtheidsproblemen in (samenwerking met) het onderwijs? Lees verder>

11 oktober – Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling

In deze 7-daagse opleiding leer je om gezins-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen te benaderen vanuit de ouderschapstheorie. Een ouderschapstheoretisch en methodisch kader kan jou als professional in de (jeugd)zorg zowel perspectief als praktische handvatten bieden. Je krijgt inzicht in de psychologie van het ouderschap in relatie tot de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen en leert hoe je deze kennis en methodes kunt toepassen en integreren in je dagelijkse praktijk. Lees verder>

9 november – Inspiratiedag Kennismaking Nieuwe Autoriteit (B)

Geweldloos verzet / nieuwe autoriteit is een benadering die door Haim Omer en zijn team aan de universiteit van Tel Aviv is ontwikkeld en ondertussen internationaal verankerd raakt. Tijdens deze inspiratiedag verkennen we hoe deze visie aan ouders en professionals houvast geeft om het zorgwekkend gedrag van het kind of de jongere opnieuw te begrenzen en tegelijkertijd zorgend en nabij te blijven. Kernconcepten hierbij zijn de-escalatie, aanwezigheid, het doorbreken van dwingende interactiepatronen, betrokkenheid en het op touw zetten van een netwerk van betekenisvolle anderen. Lees verder>

logo Euregionaal Congresburo

10 november – Congres ‘Levend verlies, blijvend verdriet’

In deze zesde editie van het congres benaderen experts uit wetenschap en praktijk het onderwerp weer vanuit verschillende interessante en praktijkgerichte perspectieven. De centrale vraag daarbij is, hoe je als professional deze ouders en andere gezinsleden ondersteunt bij verlies- en verdrietervaringen in relatie tot hun zorgintensieve kind, broer of zus. Lees verder>