Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

22 september – Training ‘In gesprek met ouders via het Opvoedkwaliteitenspel!’

Vaak weten ouders wel wat er mankeert in de opvoeding, maar zijn ze vergeten waar hun krachten liggen. Door het inzetten van deze methodiek kan de professional de ouder(s) helpen hun kwaliteiten te (her)ontdekken, om van daaruit opnieuw vertrouwen te ontwikkelen in hun eigen oplossingen. Lees verder >

26 september – Congres Praktische hulpverlening aan KOPP/KVO kinderen en hun ouders

Bij KOPP/KVO-problematiek heeft een individuele ouder weliswaar problemen maar binnen de kortste keren is het kind erbij betrokken zonder dat ouders of buitenstaanders zich dat (voldoende) realiseren.  De individuele psychiatrische en/of verslavingsproblemen van de ouder worden al snel een gezinsprobleem en vormen een verhoogd risico op problematiek bij het kind. Lees verder >

28 september – Regiotour Aandacht voor ouderschap (Breda)

Tijdens deze bijeenkomst staat het versterken van het ouderschap centraal. Ouderschap is benoemd als een van de pijlers van de Preventieagenda. Maar hoe kun je hier als jeugdarts, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist zelf uitvoering aan geven? Lees verder>

2 en 23 oktober – Ouderschapsplan in de praktijk

Tijdens deze training leert u te werken met de wettelijke eisen die gesteld zijn aan ouderschapsplannen. Daarnaast zal de specifieke dynamiek van de (ex)partnerrelatie die doorwerkt op het voortgezet ouderschap aan de orde komen; hoe deze positief te gebruiken in plaats van destructief voort te laten woekeren in het ouderschap. Lees verder >

3 oktober – Start zesdaagse cursus Ouderbegeleiding (B)

In deze bijscholing reflecteren we over ouderschap en over het beïnvloedingsproces tussen ouders, kinderen en derden. We geven een kader om na te denken over de unieke positie van de ouderbegeleider en presenteren methodische handvatten voor ouderbegeleiding. Lees verder>

4 oktober – Komt een ouder bij de GGZ

Een middag symposium over de implementatie van de Kindcheck bij de volwassen GGZ en de (on-) mogelijkheden hierbij van de GGZ en Veilig Thuis. Dit symposium is met name bedoeld voor professionals uit de (volwassen) GGZ, Veilig Thuis, wijkteams, het CJG’s en gemeenten. Lees verder >

logo Euregionaal Congresburo

5 oktober – Congres Hechtingsproblematiek

Het thema van deze 4e editie van dit congres is “Hechten met hindernissen”. En psychiatrische problematiek bij ouders en / of kind is geen geringe hindernis. Zeker wanneer daar ook nog eens licht verstandelijke beperking, rouw of (al dan niet chronisch) psychotrauma bij komt. Maar met de juiste begeleiding is het wel mogelijk om schade te beperken of zelfs helemaal te voorkomen. Lees verder >

6 oktober – Cursus Conflictueus ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen (B)

Na een scheiding kunnen ouders elkaar over en weer ernstig beschuldigen. Ze strijden over de aanpak van de kinderen en de verblijfs- en omgangsregelingen. In een gevecht over de kinderen wordt de andere ouder verdacht van misbruik of verwaarlozing. Kinderen willen soms niet lees verder >

9 oktober – Start blended cursus Emotieregulatieproblemen en geweld in het gezin

Wanneer iemand emoties regelmatig niet herkent of onhandig uit spreek je van emotieregulatieproblemen. Wanneer zijn deze problemen normaal en wanneer lijkt er meer aan de hand? Wanneer grijp je in? Het stoppen van het geweld in een gezin verbetert de ontwikkeling van gehechtheid en werkt zo beschermend. Welke factoren dragen bij aan de (on)veiligheid in het gezin en hoe pak je ze aan? Lees verder >

9 en 31 oktober  – Training ‘Families in beeld’

Hulpverlening aan een kind is tevens hulpverlening aan ouders. Als paramedisch therapeut kom je ‘lastig’ gedrag tegen bij kinderen en ouders in je praktijk. Er zijn veel redenen waarom ouders en/of kinderen niet lekker in hun vel zitten. Gezinssituaties zijn vaak complex. Wat kun jij als therapeut doen om meer in je kracht te blijven? Lees verder>

10 oktober – Eéndaagse training Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen

Sociaal zwakke gezinnen kampen vaak met meervoudige en complexe problemen die onderling verweven zijn. In veel gezinssituaties is er sprake van cognitieve beperkingen gecombineerd met beperkingen in hun sociale aanpassingsvermogen. Deze uiten zich niet zelden in gedragsproblemen die moeilijk te begeleiden zijn en tegelijk veel overlast veroorzaken zowel voor henzelf als voor hun omgeving.  Lees verder >

11 oktober – Start Postmaster Opleiding veiligheid in gezinnen met risico’s

Werken met gezinnen waarin kindermishandeling, partnergeweld of seksueel misbruik speelt, vraagt veel van jou als professional. In deze opleiding leer je signalen herkennen, krachten mobiliseren en een effectieve relatie opbouwen met het gezin. Lees verder >

12 oktober – Start opleiding Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen (B)

In deze opleiding leren we stap voor stap met gezinsleden een samenwerkingsrelatie in de steigers zetten, de leef- en betekeniswereld in kaart brengen en veranderingsprocessen opzetten. We onderzoeken samen wat werkt voor dit gezin of de verschillende gezinsleden en hoe ze relationeel verbonden kunnen zijn met elkaar en de buitenwereld. Lees verder >

26 oktober – Vernieuwende conferentie over vechtscheidingen

Unieke conferentie die professionals wetenschappelijke kennis en vaardigheden biedt om ouders en kinderen in een conflictscheiding effectiever te helpen. Prof. Amy Holtzworth-Munroe, University of Indiana-Bloomington spreekt over de noodzaak van de screening op partnergeweld bij conflictscheidingen. Lees verder >

31 oktober – Jaarcongres Multiprobleemgezinnen

Wat werkt bij het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van multiprobleemgezinnen? Hoe kunnen actuele inzichten van de effecten van stress en het wegnemen daarvan hierbij helpen? En is de gewenste integrale aanpak voor deze gezinnen na 2,5 jaar daadwerkelijk verbeterd? Lees verder>

15 november – Eendaagse training: Gehechtheid in de praktijk

Deze training is bedoeld voor jeugdhulpverleners en medewerkers binnen het onderwijs die zich willen bijscholen op het gebied van gehechtheid en het herkennen van hechtingssignalen. Werkervaring in de jeugdhulpverlening of onderwijs is vereist. Lees verder >

20 november – Hoe gaan gezinnen met een migratieachtergrond om met de beperking of leerstoornis van hun kind? (B)

Tijdens deze inspiratiedag komen zowel ouders als professionals aan bod die elkaar eerder hebben ontmoet in het kader van het drie jaar durende project OPEN DOORS. Het doel van het project was het realiseren van een betere samenwerking en communicatie van de begeleiders met de gezinnen met een migratieachtergrond. Lees verder >

22 november – Cursus Intergenerationeel trauma

Welke rol kan een jeugdtrauma van (één van de) ouders spelen binnen het gezin en hoe kun je hier als hulpverlener alert op zijn. Zowel het ouderschap als de positie van opgroeiende kinderen wordt in deze cursus belicht, waarbij er aandacht is voor krachten en klachten. Lees verder>

24 november – Studiedag ‘Zorg voor KOPP / KVO’

Ons land telt meer dan een half miljoen (!) minderjarige kinderen met ouders die lijden aan psychische of verslavingsproblemen, de KOPP/KVO. KOPP/KVO geeft een verhoogd risico om zelf psychische problemen te ontwikkelen of verslaafd te raken. Vroegtijdig contact met de kinderen is dan ook erg belangrijk. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar als de kinderen zelf niet aan de bel trekken en het soms erg lastig is om met ouders te praten over hun ouderschap? Lees verder >

7 december – Congres: Levend verlies – blijvend verdriet

Wanneer mensen ouders worden, hebben ze bepaalde verwachtingen bij hun toekomstige kindje. Maar wanneer dan blijkt dat hun kind een ernstige lichamelijke, verstandelijke en / of psychiatrische ziekte of beperking heeft, moeten die verwachtingen bijgesteld worden. Veelal betekent dat een proces van rouw en verdriet. Niet alleen wanneer een kind komt te overlijden, maar ook wanneer het met alle beperkingen van dien verder leeft. Lees verder >

16 januari 2018 – Start TOP PPG/IAG

In de post-bacheloropleiding TOP PPG/IAG (Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding/Intensief Ambulante Gezinsbehandeling) wordt u getraind in het hanteren van de PPG/IAG methodiek. Het gaat hier om een IAG methodiek gebaseerd op de PPG bouwstenen en basistechnieken, die u in een eerdere basisopleiding heeft geleerd. Lees verder>

24 april 2018  – Cursus Genogrammen en tijdslijnen (B)

Op deze dag bespreken we hoe genogrammen en tijdslijnen respectvol bij gezinnen en gezinsleden geïntroduceerd kunnen worden en welke nieuwe sporen dat kan opleveren. We wegen af we het verleden of de toekomst centraal moeten stellen en hoe we een exploratie van familiegeschiedenis opbouwen. We stellen ook enkele creatieve varianten van deze methodieken voor. Lees verder >

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.