Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

22 september – Samenwerken met ouders van zorgmijdende (jong)volwassen kinderen (B)

Het is een internationaal fenomeen en toch blijft het erg onder de publieke radar: (jong)volwassen kinderen die inwonen bij hun ouder(s), maar gedurende een lange tijd geen dagactiviteit hebben, sociaal geïsoleerd leven en vaak worstelen met psychiatrische problemen. Deze ‘verborgen cliënten’ weigeren alle hulp maar voor hun familieleden is het bijzonder moeilijk, zij staan vaak machteloos tegenover agressieve of zelfdestructieve reacties. Ook hulpverleners komen moeilijk tot handelen , want wat kan je doen als er geen bereidheid is tot contact?
In deze inspiratiedag belichten we een specialistische werkwijze waarbij de samenwerking met ouders centraal wordt gezet. Via een proces dat inzet op ondersteuning, verandering en disruptie wordt er gewerkt aan het doorbreken van de impasse. Lees verder>

27 september – Masterclass KOPP-kinderen

In uw praktijk behandelt u regelmatig patiënten voor hun problemen, maar naast patiënt zijn zij ook ouder en hebben een gezin. Hoe kunt u als behandelaar van deze ouder ook het kind en het gezin ondersteunen en handvatten bieden? Hoe gaat u het gesprek aan met uw patiënt over het kind? En wat kunt u als zorgprofessional betekenen voor deze kinderen? In deze ochtendmasterclass bieden gz-psycholoog Esther Mesman, preventiewerker en KOPP consulent Maryleen Sorée en coördinator familiebeleid Paulien Coops u praktische tips en handvatten die u kunt inzetten om KOPP-kinderen, van uw patiënt, te ondersteunen. Lees verder>

28 september – Congres Geweld achter de voordeur

Thuis is de plek waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen. Helaas geldt dit lang niet voor iedereen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat jaarlijks ruim één miljoen mensen in Nederland te maken krijgen met huiselijk geweld. Deze omvang, maar ook de impact die het heeft, maakt huiselijk geweld één van de grootste geweldsproblemen in ons land. De preventie en bestrijding van huiselijk geweld vraagt om een goed werkende disciplinaire aanpak met een goede samenwerking tussen betrokken partijen. Lees verder>

30 september – Seminar over samengestelde gezinnen

Ben je geïnteresseerd in ontwikkelingen op het gebied van samengestelde gezinnen, kom dan naar het seminar Samengesteld. De dag bestaat uit lezingen over familieverhoudingen, psychopathologie in complexe gezinssituaties en stiefgrootouders. Daarnaast maak je kennis met enkele boeiende werkvormen over deze thema’s en wordt het nieuwe boek van Corrie Haverkort en Merel Kerremans ‘Mijn kleinkind – jouw kleinkind’ gepresenteerd. Lees verder>

 

4 oktober – Rouwprocessen bij ouders en brussen van een kind met een beperking

Op deze studiedag staat docente Gerd Claes stil bij de betekenis en de impact van handicap in een gezin. Wat betekent handicap voor de ‘brusjes’? Hoe handhaven zij zich in dit gezin en op welke manier zoeken zij hun weg? Hoe ga je als begeleider om met deze rouwprocessen van ouders, brussen of grootouders? Hoe ziet ouderschap eruit als je een kind hebt met een handicap? Is daar een model voor of worden dit eigenzinnige of eigenwijze ouders? Door stil te staan bij al deze vragen kun je als professional groeien naar een betere dialoog met ouders. Lees verder>

6 oktober – Bijscholing over ouderbegeleiding

Dat er met ouders gewerkt dient te worden wanneer hulp aan jeugdigen wordt geïndiceerd, is al lang een evidentie in de jeugdhulpverlening. Hoe je dit doet, blijft echter vaak onderbelicht.
Nogal eens wordt verondersteld dat kindhulpverleners hier wel raad mee weten. Ouderbegeleiding vraagt echter om een eigen denkkader en methoden. Het is immers een specifieke begeleidingsvorm.
In deze zesdaagse bijscholing reflecteren we over ouderschap en over het beïnvloedingsproces tussen ouders, kinderen en derden. We geven een kader om na te denken over de unieke positie van de ouderbegeleider en presenteren methodische handvatten voor ouderbegeleiding. Deelnemers leren de voorliggende problematiek en de vraag van de ouders te exploreren, te expliciteren en van daaruit werkbare doelen te formuleren. Centraal staat het aangaan van een werkrelatie met ouders, waardoor de samenwerking met anderen en de verbinding met het kind hersteld kan worden. Lees verder>

 

6 oktober – Workshop Verbindend gezag bij gedragsproblemen

Verbindend gezagGeweldloos verzet en Waakzame zorg zijn onderdeel van Nieuwe autoriteit dat Haim Omer heeft ontwikkeld om negatieve interactiepatronen en machteloosheid te doorbreken. Het biedt handvatten om de band met het kind te versterken zonder dat er in destructief en onacceptabel gedrag wordt meegegaan. In deze online-workshop laat Ilse van den Heuvel zien hoe Nieuwe autoriteit er in de praktijk uit kan zien. Aan de hand van praktische oefeningen komen verschillende interventies van Verbindend gezag en Geweldloos verzet aan bod. Lees verder>

 

10 oktober – Start Opleiding ouderbegeleiding

In deze 7-daagse opleiding leer je om gezins-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen te benaderen vanuit de ouderschapstheorie. Een ouderschapstheoretisch en methodisch kader kan jou als professional in de (jeugd)zorg zowel perspectief als praktische handvatten bieden. Je krijgt inzicht in de psychologie van het ouderschap in relatie tot de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen en leert hoe je deze kennis en methodes kunt toepassen en integreren in je dagelijkse praktijk. Lees verder>

1 november – Complexe omgangsrelaties na scheiding

De implicaties van een scheiding kunnen enorm zijn. De hechtingsrelaties komen onder druk te staan, soms zelfs zo erg dat een kind niet anders kan dan zich onthechten van een van de ouders. Om het kind rust te geven, trekt een ouder zich vaak terug uit de strijd of het contact. Maar is dat wel zo behulpzaam? Wat betekent het voor een kind? Voor kinderen en ouders zijn dit traumatische gebeurtenissen die langdurige en ernstige gevolgen kunnen hebben. Deze dag staan we uitgebreid stil, met ervaren deskundigen, bij de diverse aspecten die een rol spelen bij complexe omgangsrelaties na echtscheiding en de impact hiervan voor (ex-)partners en hun kinderen. Wat kunnen we doen om te voorkomen dat ze in deze situatie terecht komen? Lees verder>

7 november – Webinar Samen voor stabiele veiligheid

Ben jij ook benieuwd wat jouw rol is bij het herstellen van de veiligheid in gezinnen / huishoudens? Hoe je met gezinnen/huishoudens veiligheidsplannen maakt en hierin ook samenwerkt met andere professionals? Maar ook hoe je na herstel van de directe veiligheid vast kunt stellen met de betrokkenen wat er nodig is voor stabiele veiligheid? Er is de laatste jaren vanuit onderzoek en praktijkervaring steeds meer bekend wat werkt bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit is vertaald naar een visie op gefaseerde ketenaanpak. Voor jou als professional brengt dit verandering in je werkzaamheden mee. De regie op veiligheid ligt nu bij het lokale veld. Dat vraagt van jou een actieve rol bij creëren van veiligheid voor nu en in de toekomst voor de gezinnen waar je mee samenwerkt. Lees verder>

8 november – Omgaan met (vermoedens van) ouderverstoting

Veel professionals worstelen met situaties waarin ze ouderverstoting vermoeden of een risico zien op ouderverstoting. Welke gradaties zijn er? Hoe kun je signalen van deze relatiebreuken herkennen en interpreteren? Hoe kun je deze signalen bespreken en wat betekent dat voor hoe je omgaat met de ouder bij wie de kinderen verblijven en met de verstoten ouder? Deze tweedaagse cursus (8 en 23 november) prikkelt het bewustzijn en wil de body of knowledge en skills rond dit thema versterken. Lees verder>

17 november – “Mijn kind haat me”: over werken met verbeelding in ouderbegeleiding

Ouders van kinderen of jongeren die worstelen met een psychiatrische problematiek of ernstige gedragsmoeilijkheden raken vaak ontmoedigd en gestresseerd. Haperende en kwetsende ouder-kind interacties verstoren de ervaring van nog betekenisvol te zijn voor hun kind en richting te geven aan het ouderschap. Hun zelfovertuigingen en ook hun pogingen om zich zorgend te engageren raken in ernstige mate ondermijnd.
In deze inspiratiedag krijg je zicht op deze destructieve relationele wisselwerkingen. Je leert hoe je in gesprekken met ouders kunt interveniëren en oefent met specifieke verbeeldende methodieken die je binnen ouderbegeleiding kan inzetten. Zo kan je samen met ouders exploreren welke constructieve toekomstbeelden hen uitnodigen tot nieuwe interacties met en zorg voor hun kind. Lees verder>

17 november – Webinar Aanpassing in het gezin als een moeder of vader kanker heeft

Wanneer een moeder of vader kanker krijgt, heeft dit veel impact op het persoonlijk leven, maar ook op het leven van de kinderen. Door de ziekte wordt de normale routine in het gezin verstoord en moeten de gezinspatronen ook veranderen: de ouder die niet ziek is, moet meer doen en ook de kinderen moeten vaak thuis helpen. Je krijgt te maken met de lichamelijke gevolgen van de ziekte en de impact die dit heeft op het dagelijks functioneren, zowel fysiek als emotioneel.
In dit webinar door prof. dr. Paul Boelen en drs. Dineke Verkaikingegaan op de factoren die van invloed zijn op de aanpassing van gezinsleden en wordt een praktisch takenmodel geboden om ouders en kinderen te helpen. Er is ruimte voor het stellen van vragen en het bespreken van eigen casuïstiek. Lees verder>

8 december – Congres Jong vaderschap

Vaders vallen in de hulpverlening aan jonge gezinnen vaak tussen de wal en het schip. Als het over gehechtheid gaat, hebben we het vaak direct over de moeder-kind relatie. We hebben aandacht voor angst en stemmingsproblemen bij vrouwen die recent moeder geworden zijn en de gevolgen van hun problemen voor het kind. Gaat het over kinderen met een beperking? Dan nemen we vaak al automatisch aan dat dat dan vooral heel moeilijk zal zijn voor de moeder, want die is (zo lijken we anno 2022 nog stééds impliciet aan te nemen) tenslotte de primaire verzorger. Op dit congres zullen de sprekers uitvoerig stilstaan bij de manier waarop je als hulpverlener de uitdagingen van het (jonge) vaderschap niet uit het oog verliest. De sprekers staan uitvoerig stil bij hoe je vaderschap op waarde kunt schatten en het kunt benutten om het welzijn van zowel de vaders zelf als hun gezinnen veilig te stellen. Lees verder>

15 december – Congres Werken met pubers en hun ouders

De puberteit en adolescentie zijn een tijd waarin er veel verandert. Gierende hormonen, meer vrijheden, een vriendengroep die een steeds belangrijkere rol gaat spelen, minder ouderlijke controle. Het is ook een tijd van experimenteren en daar hoort bij dat er af en toe een norm overschreden wordt. Maar wanneer is die grensoverschrijding nog normaal “pubergedrag” en wanneer moeten we ons zorgen gaan maken over mogelijke psychische of zelfs psychiatrische problemen? Hoe maak je je zorgen bespreekbaar met een jongere en met hun ouders? Deze vragen vormen de rode draad van dit praktijkgericht congres. Sprekers uit wetenschap en praktijk zullen deze thematiek vanuit verschillende invalshoeken benaderen en concrete handreikingen bieden voor de praktijk. Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.