Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

20 april CCI Seminar – Ouderbetrokkenheid

We zoeken naar inspiratie voor de verdere ontwikkeling van ouderbetrokkenheid in Nederland. We willen verkennen welke mogelijkheden en ervaringen er in het buitenland en in Nederland zijn in het kader van ouderbetrokkenheid. Hoe kunnen we ouders de plek geven die ze verdienen en op welke wijze draagt dit bij aan de kwaliteit van onze kinderopvang? Lees verder >

24 april  – Cursus Genogrammen en tijdslijnen (B)

Op deze dag bespreken we hoe genogrammen en tijdslijnen respectvol bij gezinnen en gezinsleden geïntroduceerd kunnen worden en welke nieuwe sporen dat kan opleveren. We wegen af we het verleden of de toekomst centraal moeten stellen en hoe we een exploratie van familiegeschiedenis opbouwen. We stellen ook enkele creatieve varianten van deze methodieken voor. Lees verder >

22 mei – Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen

Sociaal zwakke gezinnen kampen vaak met meervoudige en complexe problemen die onderling verweven zijn. De mate waarin sociaal zwakke gezinnen behoefte hebben aan ondersteuning varieert en is afhankelijk van het functioneren, de leefomgeving en bijkomende problematiek zoals leerproblemen of psychiatrische problematiek. Lees verder >

24 mei – Wat werkt bij hoog conflict tussen ouders na scheiding

Conflicten tussen ouders escaleren. Ouders en kinderen verzeilen in heftige strijdpatronen die kunnen leiden tot een dynamiek van oudervervreemding en ouderverstoting. In deze tweedaagse workshop krijgen deelnemers een concrete methode aangereikt om ouders en kinderen te steunen om stap voor stap op een constructiever manier met elkaar om te gaan en het heft terug in eigen handen te nemen. Lees verder >

28 mei – Eendaagse workshop Mijn gezin en ik – RINO Amsterdam

Mijn gezin en ik is een krachtig en effectief instrument voor alle hulpverleners die met kinderen en gezinnen werken. Bij dit therapeutische familiespel wordt het hele gezin aan de hand van vragen, rollenspellen en creatieve doe-opdrachten spelenderwijs bij de behandeling betrokken. Lees verder>

29 mei – Partnerschap met ouders (B)

Concrete handvaten om krachten te bundelen met ouders en de communicatie te versterkenIn een halve dag word je ondergedompeld in de wereld van ouders en krijg je heel wat inspiratie om in je eigen praktijk de dialoog met ouders in te vullen. Lees verder>

31 mei – Werkgroep Wij zien je wel – Bijeenkomst voor professionals

Een landelijke bijeenkomst voor professionals. Onderwerpen van gesprek zijn naast de ervaren knelpunten van ouders ook de ervaren knelpunten van de professionals bij het ondersteunen en verlenen van zorg aan de EMB-gezinnen. Lees verder>

4 juni – Basiscursus Zwangerschap en Psychiatrie GGZ

Het specialistisch centrum bipolaire stoornissen van Dimence organiseert op maandag 4 juni 2018 de basiscursus ´Psychiatrie en Zwangerschap’ voor de GGZ. Goede begeleiding van patiënten met een kinderwens en psychiatrische problemen is van groot belang. Vragen  over risico’s, erfelijkheid en medicatie moeten zorgvuldig worden besproken. Lees verder >

7 juni – Seminar Een pleister tegen tranen

Wanneer kinderen te maken krijgen met een ernstige ziekte van hun vader of moeder verliezen ze een stuk van hun zorgeloosheid. Ouders hebben vaak behoefte aan advies en ondersteuning bij hun vragen: ‘Wat vertellen we de kinderen?’ En kinderen hebben een luisterend oor en erkenning nodig. In dit seminar staat centraal wat het voor kinderen en jongeren betekent om op te groeien met een zieke ouders en hoe je dit mee kunt nemen in de manier waarop je met gezinnen, kinderen en ouders kunt werken. Lees verder >

8 juni – Ontwikkelingsstoornissen in een (moeilijke) context (B)

Bij het begeleiden van kinderen met ontwikkelingsstoornissen (OS) is het van groot belang om rekening te houden met de context. Het vinden van de aanwezige sterktes van de context en deze maximaal aanwenden is een zeer sterke hefboom naar verandering. Lees verder>

19 juni – 4e Echtscheidingscongres

Als jarenlang is de bemiddeling het kerndomein van de mediator bij (v)echtscheiding. De advocaten worden ingeroepen als partijen niet on speaking terms zijn. Daar lijkt nu verandering in te komen door de introductie van de gezinsadvocaat, een regievoerder bij scheidingszaken. Lees verder >

26 juni – Landelijk congres Ouderschapskennis

Tijdens het interactieve congres Ouderschapskennis 2018 delen Lieve Cottyn, Katie Lee Weille en Menno Oosterhoff tijdens de plenaire sessies hun kennis en ervaring met het werken met ouders. Hoe kun je de ervaringskennis van ouders als startpunt nemen? Wat hebben zij geleerd? Welke vragen, dilemma’s en hobbels roept dit op binnen hun werkveld? Lees verder>

28 juni – Congres Pleeg- en gezinshuiszorg

Als een kind in een pleeggezin of een gezinshuis geplaatst wordt, dan grijpt dat in in de levens van alle betrokkenen. Het kind laat zijn of haar eigen ouders en bekende omgeving achter zich. Vervolgens komt het in een vreemde omgeving terecht, waarin alle vanzelfsprekendheden niet meer vanzelfsprekend zijn. Lees verder>

28 juni – Eendaagse cursus: Werken vanuit een oudergerichte attitude

Onder oudergericht werken verstaan we een grondhouding naar ouders waarin hun ouderschap centraal staat zonder het kindbelang uit het oog te verliezen. Daarbij worden ouders zodanig ondersteund dat zij zelf oog voor hun specifieke positie als ouder behouden of weer krijgen. Lees verder>

20 augustus – Workshop Nieuwe Autoriteit en Geweldloos verzet (B)

‘Nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’ bieden ouders en professionals een visie en handvatten om, gesteund door een netwerk van betekenisvolle anderen, het zorgwekkend gedrag van het kind of de jongere opnieuw te begrenzen en tegelijkertijd nabij te blijven. Tijdens deze vierdaagse workshop wisselen we theoretische input af met methodische uitwerkingen, creatieve ideeën en ruimte voor eigen casuïstiek. Lees verder>

13 september – Netwerksteun voor ouders: antigif voor strijd na scheiding (B)

Ouders in conflict na scheiding steunen we om rekening te houden met het welzijn van hun kinderen en de strijdbijl te begraven. Maar wat te doen met het feit dat ouders niet op een eiland leven en te maken hebben met een heel ‘parlement aan gedachten’, bestaande uit de visies en opmerkingen van vele anderen? Juist het op vele manieren betrekken van netwerken blijkt in conflicten na scheiding de effectiviteit van hulpverlening te vergroten. Lees verder>

5 oktober – Met een gezin in de kamer

Spreken met twee of meer gezinsleden in de kamer vraagt veel van de hulpverlener. Verschillende belangen, visies, noden, verlangens circuleren in de kamer, sterk verankerde gezinspatronen werken als een magneet op alle aanwezigen, tussenkomsten worden door de één als steunend ervaren, door de ander als bedreigend…Lees verder>

11 oktober – Jaarlijks Congres Hechtingsproblematiek

Het thema van het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek is dit jaar “gehechtheid met een kwetsbaarheid”. De gehechtheid van kinderen met een ouder of betekenisvolle andere persoon komt tenslotte vaak goed tot stand, maar is daarom zeker niet vanzelfsprekend. Er zijn veel factoren die kunnen maken dat een veilige hechting moeilijker te realiseren is, zoals complexe ouder- en kindeigenschappen die het hechtingsproces verstoren. Lees verder>