Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

23 januari – Inspiratiedag Kennismaking Nieuwe Autoriteit (B)

Tijdens deze dag verkennen we hoe de visie van geweldloos verzet / nieuwe autoriteit aan ouders en professionals houvast geeft om het zorgwekkend gedrag van het kind of de jongere opnieuw te begrenzen en tegelijkertijd zorgend en nabij te blijven. Kernconcepten hierbij zijn de-escalatie, aanwezigheid, het doorbreken van dwingende interactiepatronen, betrokkenheid en het op touw zetten van een netwerk van betekenisvolle anderen. Lees verder>

25 januari – Ontmoetingsmiddag blinde en slechtziende ouders

Ben je blind of slechtziend en heb je kinderen, of verwacht je je eerste kind? Dan ben je van harte uitgenodigd voor de allereerste middag die Bartiméus organiseert voor ouders met een visuele beperking, een live ontmoeting voortkomend uit de Facebookgroep ‘VIP Ouders’. Ook ouders die geen cliënt zijn van Bartiméus of geen lid van de Facebookgroep zijn van harte welkom. Aanmelden kan tot 18 januari. Lees verder>

30 januari – Samen verder na de zeldzame diagnose

Nog te vaak staan ouders met hun handen in het haar, omdat onvoldoende bekend is wat de effecten zijn van de zeldzame genafwijking bij hun kind. Bij artsen, behandelaars en andere hulpverleners moet beter bekend worden waar expertise over de aandoening te halen is. Tijdens het symposium maken twee ervaringsverhalen duidelijk welke uitdagingen er liggen voor verbetering. Vervolgens gaan experts – klinisch genetici, kinderartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten én ouders – met elkaar hierover in gesprek om met een voorstel te komen. Lees verder>

3-4 februari – Training Praten over seksueel misbruik

Seksueel misbruik is vaak eenzaam leed. Slachtoffers durven er niet over te praten en hulpverleners vinden het moeilijk ernaar te vragen. Hoe kunt u op een laagdrempelijke manier vragen naar seksueel misbruik bij kinderen? Wat moet u juist wél en juist niét zeggen? Wat doet u als uw vermoeden lijkt te kloppen? En hoe communiceert u met de ouders? Lees verder>

5 februari – Communiceren met ouders

De training – bestemd voor leerkrachten – geeft je extra handvatten in de gesprekken met ouders. We onderzoeken met elkaar de gesprekken waarin emotie en spanning ontstaat. Waardoor ontstaat het, wat roept het op bij jezelf en bij de ouder en wat kun je doen om het gesprek een andere richting te geven? De onderliggende theorie halen we onder andere uit het ABCD model bij lastige situaties en de Roos van Leary. Lees verder>

6 februari – Ouderbetrokkenheid of Partnerschap?

Betrokken ouders zijn fijn, maar wat is betrokkenheid? Van nauwelijks betrokken ouders tot over-betrokken ouders en alles wat ertussenin zit: wat is de norm en wie bepaalt die? Wanneer doen ouders het goed? En wat vraagt dat van professionals? Lees verder>

11 februari – Congres Multiprobleemgezinnen

Naar schatting is in drie tot vijf procent van alle gezinnen in Nederland sprake van meervoudige en complexe problematiek. Het gaat om 75.000 tot 116.000 zogenaamde multiprobleemgezinnen. We zien dat er vaak problemen zijn in de hulpverlening bij deze groep. Werken met deze gezinnen vergt een bijzondere aanpak. Tijdens dit congres gaan we in op de stapsgewijze aanpak bij multiprobleemgezinnen. Lees verder >

11 februari – Training Begeleiden van complexe gezinsproblematiek

Multi-probleemgezinnen kampen vaak met meervoudige en complexe problemen die onderling verweven zijn. In veel gezinnen is er sprake van cognitieve beperkingen gecombineerd met beperkingen in hun sociale aanpassingsvermogen. Vaak uit zich dit in gedragsproblemen die moeilijk te begeleiden zijn en tegelijk veel (over)last veroorzaken zowel voor henzelf als voor hun omgeving. Hulpverleners vinden de begeleiding van deze gezinnen vaak lastig. Lees verder>

11 februari – Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders

In deze eendaagse cursus krijgen de cursisten in het ochtendgedeelte uitleg over de achtergrond en de werkwijze van ouderbegeleiding bij roldifferentiatie. In het middagdeel ligt het accent op het oefenen met praktische vaardigheden: meerzijdig partijdig handelen, het voorzitten van een zorgteam, verbindende vragen stellen, circulaire vraagstelling etc. Lees verder>

12 februari – Contextuele hulpverlening – tweedaagse training

De contextuele benadering, gegrondvest door Nagy, biedt hulpverleners goede kansen om in het spinnenweb van gezin en familie effectieve hulp te bieden. Deze tweedaagse training(12-02 en 04-03) verkent de contextuele kansen en biedt volop gelegenheid te oefenen met (nieuwe) vaardigheden. Daarbij gaan we vooral uit van situaties zoals die door deelnemers vanuit hun eigen werk worden ingebracht. Lees verder>

13 februari – 3e Hechtingscongres

Het hechtingscongres brengt nieuwe inzichten en ervaren rondom hechting, gehechtheidspatronen en hechtingsproblematiek. Voor tijdige signalering en gepaste behandeling om kinderen en volwassenen meer levensvreugde te bieden. Lees verder>

14 februari – Basistraining het Opvoedkwaliteitenspel

Dit is een training voor professionals die oudercompetenties willen versterken. Vaak weten ouders wel wat er niet goed gaat in de opvoeding, maar zijn ze vergeten waar hun krachten liggen. Door het inzetten van het Opvoedkwaliteitenspel kan de professional de ouders helpen hun kracht te (her)ontdekken, om van daaruit opnieuw vertrouwen te ontwikkelen in hun eigen oplossingen. Hierdoor zullen ouders weer in zichzelf gaan geloven! Het is een praktisch hulpmiddel voor professionals om met ouders in gesprek te gaan over de opvoedcompetenties. Lees verder>

26 februari – Ouderbegeleiding bij kinderen met ADHD (B)

Ouders van kinderen met ADHD staan sterk ‘onder druk’. De druk van hun kind dat extra zorg, structuur, rust, hulp, grenzen… vraagt. De druk en verwachtingen op school. De druk van de omstanders, de druk van de maatschappij. Tijdens deze studiedag staan we stil bij de impact van een kind met ADHD op de opvoeding in het hele gezin. Veel ouders hebben daarbij nood aan (opvoedings)-ondersteuning. Lees verder>

10 maart – Ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen

Hulpverlener zijn van KOPP/KVO-gezinnen (Kind van Ouder met Psychiatrie/Kind van Ouder met Verslaving) is geen makkelijke taak. Het invullen van de ouderrol door de zieke ouder als ‘goed genoeg ouder’ is lastig, evenals kind zijn van een ouder met psychiatrie en/of verslaving. Het betekent kunnen werken met meervoudige partijdigheid en tegenstrijdige belangen van de zieke ouder, de eventueel aanwezige gezonde partner en de kinderen. Deze twee daagse cursus biedt naast theoretische onderbouwing vooral praktische handvatten hoe te handelen in geval van KOPP/KVO-gezinnen lees verder>

11 maart -3e landelijke studiedag LVB & Ouderschap

In Nederland gelden twee kernwaarden: recht op ouderschap en rechten van het kind. Als een stel met een licht verstandelijke beperking ouders (willen) worden kunnen deze waarden voor uw gevoel botsen. Het bespreekbaar maken en begeleiden van een kinderwens en ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking verdient evenveel aandacht als het perspectief van de kinderen van deze ouders, maar is niet altijd vanzelfsprekend of eenvoudig. Lees verder>

12 maart – Cursus Hechtingsproblematiek

De omgang met kinderen en jongeren met hechtingsproblematiek of -stoornissen vraagt erg veel van opvoeders, hulpverleners en leerkrachten.  Onbewust zorgt hun beschadigd basisvertrouwen voor een interactiestijl waardoor hun waarheid met grote regelmaat bevestigd wordt. Het doorbreken van deze homeostatische interacties vraagt diepgaande inzichten, specifieke houdingsaspecten en vaardigheden van professionals. Lees verder>

13 en 20 maart – Tweedaagse training Werken met complexe (echt)scheidingssituaties

In deze tweedaagse training krijgen hulpverleners handvatten aangereikt om met dergelijke problematiek om te gaan. Naast actuele wetenschappelijke kennis over scheiding en de gevolgen voor kinderen en juridische aandachtspunten gaat het over basistechnieken van bemiddeling bij strijdende ex-partners, basistechnieken van meerzijdige partijdigheid en attitudeaspecten bij scheidingszaken. Lees verder>

In deze tweedaagse training wisselen kennisoverdracht en oefening elkaar geregeld af. Er is ruime gelegenheid voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

17 maart – Eendaagse training Gehechtheid in de praktijk

Faalangstig, klampend, overactief, extreem teruggetrokken of te vrij gedrag kan verband houden met een (nog) onveilige gehechtheid. In deze eendaagse training kijken we naar ingewikkeld gedrag bij kinderen vanuit het perspectief van gehechtheid. Dit doen we aan de hand van theorie, videobeelden en casuïstiek. De training is voor (jeugd)hulpverleners en medewerkers binnen het onderwijs die zich willen bijscholen in kennis over gehechtheid en het herkennen van hechtingssignalen. Lees verder>

26 maart – Jaarlijks congres Multiprobleemgezinnen

Het congres over het werken met multiprobleemgezinnen staat dit keer in het teken van de werkrelatie en communicatie. Hoe sluit je aan bij mensen waarbij de cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling zich in verschillende (uiteenlopende) tempo’s voltrekt. Hoe communiceer je schriftelijk en mondeling met laag taalvaardige leden van multiprobleemgezinnen en hoe houd je rekening met religieuze en culturele eigenschappen van migrantengezinnen. Lees verder> 

30 maart – Congres De vaderfactor en schaamte

Wat is de relatie tussen de rol van vaders en schaamte? En wat is de invloed daarvan op forensische problematiek? Hoe ga je om met schaamte in relatie tot psychiatrische behandeling?  Samen met De School voor Transitie en Circle Publishing heeft de RINO Groep Stephan B. Poulter, Amerikaanse klinisch psycholoog en schrijver van o.a. The Father Factor, uitgenodigd als spreker op dit congres. Lees verder>

15 april – Congres Ouder-kindinteracties – korting voor nieuwsbriefabonnees

De interactie tussen ouder en kind is voor zowel het welzijn van de ouder, als voor de ontwikkeling van het kind ongelooflijk belangrijk. In de hulpverlening en begeleiding komen we echter vaak situaties tegen waarin de ouder-kind interactie verstoord is. Op dit congres zullen experts uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de manieren waarop je als professional van betekenis kunt zijn wanneer het niet goed loopt tussen ouders en hun kinderen. Lees verder>

23 april – Kind in de knel 5

Echtscheiding en kinderen is en blijft een lastig onderwerp. Ouders hebben vaak geen idee hoe ingewikkeld ouderschap na de scheiding kan zijn. Ondanks hun goede bedoelingen kunnen gevoelens van pijn, boosheid en afgunst zodanig zijn dat er moeilijk overheen gestapt kan worden. Lees verder>

11 mei -Attachment-Based Family Therapy – Een interventie voor depressieve en suïcidale adolescenten

Tijdens ABFT wordt tegelijkertijd met de jongere en de ouders gewerkt. Jongeren worden gestimuleerd om hun vertrouwensbreuken te delen, ouders worden gestimuleerd om hier sensitief en responsief op te reageren. Dit is een corrigerende leerervaring, waardoor gehechtheidsontwikkeling opnieuw gestimuleerd wordt en waardoor jongeren opnieuw leren zorg te zoeken tijdens stress. Lees verder>

4 juni – Congres conflictscheidingen

Hoe om te gaan met complexe scheidingsproblematiek als gevolg van psychiatrische ziektebeelden? Wat betekent het voor een kind om permanent te pendelen tussen twee ouders? Op welke manier kun je in gesprek gaan met ouders met een LVB als het gaat om echtscheiding? En hoe ga je om met geweld binnen partnerrelaties en de schade die kinderen hierdoor kunnen oplopen? Lees verder>

8 juni – Workshop Mijn gezin en ik

Het is niet altijd eenvoudig om gezinsleden met elkaar in gesprek te laten gaan. Maar juist in de gezinsinteractie wordt zichtbaar waar de moeilijkheden en de oplossingen liggen. Mijn gezin en ik is een therapeutisch familiespel waarmee het hele gezin aan de hand van vragen, rollenspellen en creatieve doe-opdrachten spelenderwijs bij de behandeling wordt betrokken. Lees verder> 

logo Euregionaal Congresburo

17 juni – Congres In verbinding blijven met ouders – korting voor nieuwsbriefabonnees

Hoe kun je ervoor zorgen in verbinding met ouders te blijven zonder het gezamenlijk belang binnen hulpverlening, opvang en onderwijs uit het oog te verliezen? Werken vanuit een zogenaamde ouderbegeleidende positie biedt handvatten om steeds de verbinding te (her)vinden wanneer je weerstand ervaart of je machteloos voelt. Tijdens dit congres zal het concept van de ouderbegeleidende positie vanuit verschillende invalshoeken worden besproken.  Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.