Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

29 september – Online Congres Contact met ouders – inschrijven kan nog (met korting) tot 22 oktober

Goed contact met ouders is de smeerolie voor goede hulp aan kinderen. Tijdens de tweede editie van het onlinecongres ‘Contact met ouders’, startdatum 29 september 2021, gaan professionals vanuit de praktijk en de theorie in op de valkuilen en de mogelijkheden om ouders te begrijpen en te begeleiden. Als lezer van de gratis nieuwsbrief van Ouders Centraal ontvang je 50 euro korting. Lees verder>

2 november – Cursus: Kinderen scheiden ook

In de driedaagse cursus worden het proces van ouderlijke scheiding en de effecten ervan op ouders en kinderen behandeld. Zowel de effecten op kortere termijn (veranderingen, rouw) als op langere termijn (effecten op de biopsychosociale ontwikkeling, relatievorming en ouderschap). Daarbij is aandacht voor de dilemma’s van de hulpverleners en de te ontwikkelen attitude om daarmee om te gaan. Er wordt kennis overgedragen over en geoefend met het analyseren van het proces, het ordenen van de verkregen informatie en het ontwikkelen van een plan dat rekening houdt met de mogelijkheden van betrokken individuen en het systeem, maar deze ook ten positieve kan beïnvloeden.
Lees verder>

3 november – Opgroeien in twee families. Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders

In deze eendaagse cursus krijgen cursisten uitleg over de achtergrond en de werkwijze van (pleeg)ouderbegeleiding bij roldifferentiatie, welke visie ten grondslag ligt aan het pleegzorgmodel ‘Opgroeien in twee families‘. Door gebruik van casuïstiek, stellingen en oefeningen krijgt het ochtenddeel een interactief karakter. In het middagdeel ligt het accent op oefenen van vaardigheden aan de hand van door cursisten ingebrachte casuïstiek. Lees verder>

8 november – Workshop Gelijkwaardig samenwerken

Gelijkwaardig samenwerken tussen ouders en professionals gaat niet vanzelf. Daarom heeft de Ervaringsacademie de workshop Gelijkwaardige samenwerking ontwikkeld. In de workshop krijgen professionals handvatten aangereikt en ervaren ze hoe het werkt. Lees verder>

9 november – Inspiratiedag Kennismaking Nieuwe Autoriteit (B)

Geweldloos verzet / nieuwe autoriteit is een benadering die door Haim Omer en zijn team aan de universiteit van Tel Aviv is ontwikkeld en ondertussen internationaal verankerd raakt. Tijdens deze inspiratiedag verkennen we hoe deze visie aan ouders en professionals houvast geeft om het zorgwekkend gedrag van het kind of de jongere opnieuw te begrenzen en tegelijkertijd zorgend en nabij te blijven. Kernconcepten hierbij zijn de-escalatie, aanwezigheid, het doorbreken van dwingende interactiepatronen, betrokkenheid en het op touw zetten van een netwerk van betekenisvolle anderen. Lees verder>

logo Euregionaal Congresburo

10 november – Congres ‘Levend verlies, blijvend verdriet’

In deze zesde editie van het congres benaderen experts uit wetenschap en praktijk het onderwerp weer vanuit verschillende interessante en praktijkgerichte perspectieven. De centrale vraag daarbij is, hoe je als professional deze ouders en andere gezinsleden ondersteunt bij verlies- en verdrietervaringen in relatie tot hun zorgintensieve kind, broer of zus. Lees verder>

10 november – Hulpverlening aan kinderen en hun gescheiden ouders, mogelijkheden en valkuilen

Hoe help je ouders om de gevolgen van een scheiding voor de ontwikkeling van hun kinderen zo beperkt mogelijk te houden? Leer in deze tweedaagse cursus ontwikkelingsproblemen te herkennen en erop in te spelen, en ontdek hoe je de ouders ondersteunt bij de opvoeding en de omgang met elkaar. Lees verder>

22 november – Cursus Complexe gezinsproblematiek

Werken met complexe gezinsproblematiek is niet eenvoudig. De mate waarin gezinnen behoefte hebben aan ondersteuning varieert. Hun behoeften zijn namelijk afhankelijk van hun verstandelijk functioneren, hun sociaal aanpassingsvermogen, de leefomgeving en bijkomende problematiek zoals schulden, verslaving of psychiatrische problematiek. Wanneer het professionals niet lukt om een vertrouwensvolle werkrelatie op te bouwen, dan blijft ontwikkeling uit en zijn confrontaties vaak onvermijdelijk. Het begeleiden van complexe gezinnen vraagt dan ook een grote mate van (zelf)kennis en specifieke vaardigheden. Maar HOE doe je dat? Lees verder>

logo Euregionaal Congresburo

25 november – Jaarlijks Congres – ACEs: nadelige jeugdervaringen – 4e editie – 2021

Het congres over nadelige jeugdervaringen (adverse childhood experiences) zal dit jaar in het teken staan van de delen en het geheel van dit begrip.

Het is voor professionals belangrijk om te weten wat specifieke nare jeugdervaringen (Adverse Childhood Experiences, afgekort ACEs) voor impact hebben op het leven van de kinderen die het treft. Maar het is juist de optelsom van verschillende van zulke ervaringen die maakt dat dit verschijnsel zo’n diepe en langdurige invloed heeft op het leven van een kind. Daarom zal tijdens dit congres zowel op verschillende soorten nadelige jeugdervaringen ingegaan worden, maar ook op de manier waarop ze elkaar versterken én de wat jij als professional kan doen om de schade te beperken.
Lees verder>

2 december – Congres – Het belang van het kind

“Het belang van het kind” is een vaak gebruikte term, maar iedereen lijkt er anders invulling aan te geven.
Wat kan er allemaal verstaan worden onder “het belang van het kind”? En wat dan met de belangen van de ouders? Doen die er dan niet meer toe? Wat betekent het belang van het kind eigenlijk juridisch gezien? En hoe en wanneer maak je onderscheid tussen de juridische en de pedagogische aspecten van “het belang van het kind”? Hoe wordt dit begrip binnen de context van scheidingssituaties als wapen ingezet en hoe verhoud je je daar dan als hulpverlener toe? Hoe kan het belang van het kind ingezet worden ter voorkoming van een uithuisplaatsing?

De sprekers op dit congres zullen hun antwoorden op deze en andere, aanverwante vragen delen met de deelnemers.

Je hebt vanaf 2 december 2021 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. De inloggegevens worden meteen na afloop van het congres per e-mail doorgestuurd.
Lees verder>

14 december – Training Kinderen en rouw

In deze training wordt gefocust op de meerderheid van de kinderen die (nog) geen specialistische hulp nodig hebben, met andere woorden kinderen die zogenaamde ‘normale rouwreacties’ vertonen en die o.a. met steun uit de omgeving leren omgaan met het verlies. Maar wat zijn eigenlijk normale rouwreacties? En hoe weet je of het wel goed met ze gaat? Juist omdat het zo belangrijk is om aan kinderen zelf te vragen hoe het met ze gaat, moet je met ze in gesprek gaan. Maar hoe doe je dat? En hoe praat je met ouders? En wanneer moet je ingrijpen en doorverwijzen?

Professionals in de jeugdzorg, het onderwijs en de gezondheidszorg krijgen tijdens deze training voldoende handreikingen voor het herkennen van normale rouwreacties en het in gesprek gaan met kinderen en hun ouders/verzorgers.
Lees verder>

16 december – Hechtingsproblematiek

De omgang met kinderen en jongeren met hechtingsproblematiek of -stoornissen vraagt erg veel van opvoeders, hulpverleners en leerkrachten. Deze jongeren hebben in hun vroegste ontwikkeling geleerd dat relaties alles behalve sensitief, responsief en betrouwbaar zijn. Vanuit dit aangelegd fundament bekijken ze (nieuwe) relaties met extreme argwaan. Onbewust zorgt hun beschadigd basisvertrouwen voor een interactiestijl waardoor hun waarheid met grote regelmaat bevestigd wordt. Veel van deze jongeren laten ontremd gedrag zien, vaak in combinatie met zware gedragsoverschrijdingen. Anderen laten onvoorstelbaar geremd gedrag zien. Deze patronen spelen zich binnen familiesystemen soms generaties lang af. Het doorbreken van deze homeostatische interacties vraagt diepgaande inzichten, specifieke houdingsaspecten en vaardigheden van professionals. In de eendaagse cursus over hechtingsproblematiek wordt daar dan ook uitvoerig bij stilgestaan.

Deelnemers aan deze training ontvangen gratis het boek “Als hechten moeilijk is”.
Lees verder>

20 december – Workshop Mijn gezin en ik

In deze zesde editie van het congres benaderen experts uit wetenschap en praktijk het onderwerp weer vanuit verschillende interessante en praktijkgerichte perspectieven. De centrale vraag daarbij is, hoe je als professional deze ouders en andere gezinsleden ondersteunt bij verlies- en verdrietervaringen in relatie tot hun zorgintensieve kind, broer of zus. Lees verder>

13 januari – Jaarlijks Congres – Psychotrauma bij kinderen en jong volwassenen – editie 2022

In deze zesde editie van het congres benaderen experts uit wetenschap en praktijk het onderwerp weer vanuit verschillende interessante en praktijkgerichte perspectieven. De centrale vraag daarbij is, hoe je als professional deze ouders en andere gezinsleden ondersteunt bij verlies- en verdrietervaringen in relatie tot hun zorgintensieve kind, broer of zus. Lees verder>

20 januari – Spannende dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen

Problemen in een nieuw samengesteld gezin ervaart men vaak als een onontwarbaar kluwen van relaties en emoties. Op basis van de traditionele visie, gebaseerd op het kerngezin, schrijft men de spanningen toe aan individuele personen. Wederzijdse beschuldigingen zijn het gevolg. Echter, in een nieuw samengesteld gezin zijn de relaties (intern en met derden) vele malen ingewikkelder dan in een kerngezin. Conflicten gaan over de worsteling met posities in het gezin, met de onduidelijkheid van het gezinsstatuut in de samenleving. We plaatsen deze worstelingen tijdens deze workshop in een breder kader en reiken taal en hiermee ruimte aan voor de eigenheid van deze gezinsvorm. Lees verder>

22 maart 2022 – Training Kinderen en rouw

In deze training wordt gefocust op de meerderheid van de kinderen die (nog) geen specialistische hulp nodig hebben, met andere woorden kinderen die zogenaamde ‘normale rouwreacties’ vertonen en die o.a. met steun uit de omgeving leren omgaan met het verlies. Maar wat zijn eigenlijk normale rouwreacties? En hoe weet je of het wel goed met ze gaat? Juist omdat het zo belangrijk is om aan kinderen zelf te vragen hoe het met ze gaat, moet je met ze in gesprek gaan. Maar hoe doe je dat? En hoe praat je met ouders? En wanneer moet je ingrijpen en doorverwijzen?

Professionals in de jeugdzorg, het onderwijs en de gezondheidszorg krijgen tijdens deze training voldoende handreikingen voor het herkennen van normale rouwreacties en het in gesprek gaan met kinderen en hun ouders/verzorgers.
Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.