De interventie Incredible Years is een groepstraining voor ouders van jonge kinderen met een oppositioneel-opstandige of antisociale gedragsstoornis. Ouders leren in de interventie vooral van elkaar. Zo bespreken ze videovoorbeelden, doen ze rollenspellen en hebben ze telefonisch contact met elkaar tussen sessies. De interventie is bijzonder effectief en opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Incredible Years is gericht op ouders van kinderen van 3 tot en met 8 jaar bij wie een oppositioneel-opstandige of een antisociale gedragsstoornis is vastgesteld die hun ontwikkeling bedreigen, en kinderen van wie de ontwikkeling om andere redenen bedreigd is. In groepsverband leren zij opvoedingsvaardigheden zoals kindgericht spelen; sociale, emotionele en schoolse vaardigheden coachen; en gewenst gedrag bij kinderen stimuleren via complimenten en beloningen. Ook leren ouders hoe ze ongewenst gedrag kunnen verminderen. De trainers nemen een coachende houding aan, waarbij ze ouders aanmoedigen om zelf oplossingen te vinden voor problemen. De Erkenningscommissie noemt de interventie ‘Effectief volgens sterke aanwijzingen’.

Tijdsinvestering

Incredible Years bestaat uit veertien wekelijkse sessies van twee uur als de interventie preventief wordt ingezet voor ouders van kinderen bij wie het risico bestaat dat zij een stoornis ontwikkelen. Is een stoornis vastgesteld, dan bestaat de interventie uit achttien wekelijkse sessies van twee uur.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De interventie voldoet aan de gestelde criteria voor effectiviteit. Er zijn voldoende studies, conform de criteria, die sterke aanwijzingen geven voor de effectiviteit van de interventie. De commissie vindt het een feest om een interventie te beoordelen waarover zoveel onderzoek beschikbaar is. Incredible Years is op gebied van onderzoek en doorontwikkeling een voorbeeld voor andere interventies.

  1. Er zijn 4 effectstudies en 1 meta-analyse die de effecten van Incredible Years weergeven:
    Case control design waarbij de interventie groep sterkere verbeteringen laat zien dan de controle groep, tijdens follow-up van twee jaar. Effect sizes worden in het paper niet genoemd maar wel in een later uitgevoerde meta analyses. Effect sizes zijn tussen .16 – .40
  2. RCT-onderzoek bij moeders die gevangenisverblijf afronden, vergelijking tussen interventiegroep met controlegroep (geen interventie). Voor- en eind meting, en twee metingen tijdens de interventie, geen follow-up. Geen consistente verbetering op probleemgedrag van de kinderen, wel in intensiteit volgens moeders. Leerkrachten zien geen verandering. Van de vijf opvoedingsvaardigheden verbetert er één.
  3. RCT-onderzoek met wachtlijstconditie, voor- en eindmeting, geen follow-up. Er is een verbetering van zowel gedragsproblemen (gerapporteerd door ouders) als twee van de vijf opvoedvaardigheden. Leerkrachten rapporteren geen verbetering van gedragsproblemen.
  4. RCT-onderzoek, controlegroep zonder interventie. Follow-up van vier maanden. Afname tijdens follow-up in door ouders gerapporteerd externaliserend gedrag, niet in geobserveerd externaliserend gedrag. Afname van negatief opvoedingsgedrag.

De meta-analyse laat significante effecten zien op probleemgedrag

Bron: nji.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER