Forensisch pleeggezin

In de gemeente Hilversum draait een pilot Praktijkondersteuners GGZ Jeugd. Door praktijkondersteuners bij huisartsenpraktijken in te zetten, streeft de gemeente naar meer passende hulp voor jeugdigen en ouders, het normaliseren van deze hulp en het voorkomen van duurdere specialistische zorg. De jeugdigen worden ook sneller geholpen dan wanneer ze eerst een indicatie moeten verkrijgen. De eerste resultaten van de pilot laten zien dat jeugdigen en ouders positief zijn. Dit geldt ook voor de huisartsen: zij waarderen de inzet van praktijkondersteuners gemiddeld met een cijfer 8 of hoger.

De pilot is dit jaar op 1 maart gestart in samenwerking met het Consultatie en Adviesteam van de Regio Gooi en Vechtstreek en betrokken huisartsenpraktijken en duurt nog tot maart 2022. Karin Walters, wethouder Zorg en Welzijn: “De ondersteuning door de praktijkondersteuner GGZ Jeugd is laagdrempeliger. De jeugdigen worden sneller geholpen dan wanneer ze eerst een indicatie moeten verkrijgen en naar een specialistische zorgaanbieder gaan. We zien dit als een belangrijke stap in het normaliseren van de hulpvraag.”

Bij de pilot zijn twee gekwalificeerde praktijkondersteuners aan de slag gegaan in negentien huisartsenpraktijken in Hilversum. Daarmee bedienen zij een groot deel van de 28 praktijken in Hilversum. De praktijkondersteuners bieden zelf kortdurende behandeling, zijn op de hoogte van de mogelijkheden in het zogeheten ‘voorveld’ dat bestaat uit huisartsen, en professionals in wijkteams en Centra voor Jeugd en Gezin, en werken samen met de jeugdconsulenten van het Sociaal Plein. Ook verwijzen zij door naar gespecialiseerde hulp indien nodig.

Procedure en aantallen meldingen

Als een jeugdige en/of ouder bij de huisarts komt verwijst deze hen door naar de praktijkondersteuner GGZ Jeugd als hij of zij dit passend vindt. De praktijkondersteuner geeft laagdrempelige ondersteuning door middel van een aantal gesprekken met de jongere en/of ouder. In de periode van 1 maart 2020 tot 1 november 2020 zagen de twee praktijkondersteuners zo in totaal 231 jongeren. Van deze 231 jongeren zijn er uiteindelijk 100 doorverwezen naar geïndiceerde zorg, ofwel professionele medische zorg en ondersteuning, waarvoor een indicatie is vereist, óf naar het voorveld.

Hulpvragen

De leeftijdscategorie die de praktijkondersteuner het meest ziet zijn jongens in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar en meisjes van 13 tot en met 16 jaar. Het gaat daarbij om een brede variatie aan problematiek. De hulpvragen liggen vooral op het gebied van psychosociaal functioneren, zoals emotionele en gedragsproblemen en daarnaast op het gebied van gezin en opvoeding. De meeste aanmeldingen komen van ouders van jeugdigen, gevolgd door aanmeldingen door de jongeren zelf.

Onderzoek

Vanaf juli 2020 zijn enquêtes gehouden waarin ouders en jeugdigen is gevraagd hoe het contact met de praktijkondersteuner verliep, waarom men naar de praktijkondersteuner is gegaan en of de voorgestelde doelen zijn behaald.

Walters: “De uitslag van deze eerste enquêtes laat zien dat jeugdigen en ouders zeer positieve ervaringen hebben. Ze voelen zich gehoord in het gesprek met de praktijkondersteuner en de doelen worden soms helemaal, soms deels behaald. Als dat laatste het geval is, wordt een jeugdige doorverwezen voor extra ondersteuning. Na gesprekken met de praktijkondersteuner ervaren ouders en jeugdigen meer vertrouwen in de toekomst en zij geven aan deze dienstverlening aan te raden bij familie en vrienden. Dat zijn positieve geluiden die laten zien dat we de goede richting zijn ingeslagen.”

Reactie huisartsen

Deelnemende huisartsen gaven een cijfer 8 of hoger voor de inzet van de praktijkondersteuner. Zij ervaren het als laagdrempelige ondersteuning, die praktisch, snel, dichtbij en deskundig is. Enkelen geven aan dat de praktijkondersteuners betere verwijsmogelijkheden bieden dan de huisarts zelf en hierdoor gepaster zorg kunnen bieden. De meeste huisartsenpraktijken hebben veel behoefte aan een praktijkondersteuner. Zij geven een aantal aandachtspunten mee zoals bijvoorbeeld het nóg beter kennen van de sociale kaart door de praktijkondersteuner in afstemming met de regio.

Vervolgstappen

De gemeente Hilversum gaat door met het monitoren van de resultaten van de pilot die nog tot maart 2022 duurt. Na afronding van de pilot wordt besloten over het vervolg.

Bron: persbericht gemeente Hilversum

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER